לחץ על לחצן ESC לפתיחת סרגל הנגישות עבור לתפריט הראשי דלג לתוכן דלג למפת האתר
close
20.01.21 20.01.21 - רביעי

תנאי שימוש באתר לרכישת כרטיסים | תקנון

תנאי שימוש באתר לרכישת כרטיסים (להלן: "תנאי השימוש")

א.  אתר www.cinema.co.il, (להלן "האתר"), מופעל על ידי סינמטק תל אביב (ע"ר 58-000205-3) (להלן: "הסינמטק"), אשר כתובתו שפרינצק 2,  תל אביב 6120301.

 

ב. הסינמטק מאפשר לכל המעוניין (להלן "הרוכש"), לרכוש כרטיסים למופעים ולפעילויותיה השונות (להלן "המופע").

ג. ניתן לרכוש כרטיסים באמצעות קופות הכרטיסים מספר טלפון: 6876*, שעות פעילות קופות הכרטיסים: בימים א'- ה' – בין השעות 09:00-22:00  וביום שישי בין השעות 09:00-24:00., שבת וחג בין השעות 9:30-22:00 .

ד. ברכישת כרטיסים בצורה מקוונת באמצעות האתר, הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש המופרטים להלן בעיון וקבלת אותם ללא סייג.

ה. תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם מתייחסים לשני המינים.

ו. הסינמטק שומר על זכותו לשנות תנאי שימוש זה מעת לעת, אולם שינוי בתנאי שימוש יחול רק על שירות שניתן אחריו.

ז. כותרות תנאי השימוש מובאות לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו לצורך פרשנות תנאי השימוש.

תנאים כללים

1. הרוכש מצהיר כי הינו מעל לגיל 18. הסינמטק מבהיר, כי אין ביכולתו לאמת את עובדת היות הרוכש מעל גיל 18.

2. הרוכש מצהיר כי הינו בעל חשבון בנק, תיבת דואר אלקטרוני תקינה ברשת האינטרנט, וכי הינו עושה שימוש בכרטיס אשראי שהונפק לו כדין.

3. הרוכש מצהיר כי כל הפרטים שמסר ו/או שימסור בתהליך רכישת הכרטיסים באמצעות האתר, הינם פרטיו האישיים הנכונים, לרבות כתובת דואר אלקטרוני, שם מלא, מספר טלפון ותעודת זהות, ומספר כרטיס האשראי. מסירת פרטים כוזבים ו/או שימוש בפרטים שאינם שלך הינם אסורים, עשויים להוות עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

4. הרוכש מצהיר כי השימוש באתר הינו לצורך פרטי בלבד.

רכישת כרטיסים

5. נפלה טעות סופר באתר לרבות בתיאור המופע ו/או במחירו, לא יחייב הדבר את הסינמטק. במקרה שנפלה טעות סופר, יוכל הרוכש לבטל את הרכישה ללא גביית דמי ביטול.

6. לצורך רכישת כרטיסים בצורה מקוונת על הרוכש לעקוב אחרי שלבי ההזמנה ולהשלים אותם, ברצף, ללא הפסקות תוך הקפדה על הזנת פרטים נכונים ומדויקים.

7. מיד עם ביצוע הזמנת הכרטיסים, יעביר הסינמטק את פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו התחייב הרוכש לבצע את הרכישה, לצורך קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. הסינמטק יעביר לרוכש הודעה מתאימה לאחר אישור/דחיית ההזמנה ע"י חברת האשראי. יודגש, אישור חברת האשראי מהווה תנאי סף להשלמת תהליך הרכישה. עם קבלת אישור חברת האשראי לביצוע הרכישה, יחויב חשבון הרוכש במלוא סכום הרכישה.

8. הודעה בדבר אישור חברת האשראי ופרטי ההזמנה ישלחו לרוכש לתיבת הדואר האלקטרוני שאת פרטיה מילא בתהליך הרכישה.

9. מובהר, כי כל עוד לא נשלח לרוכש אישור הזמנה בהתאם לאמור בסעיף 8 לעיל, לא יהיה תוקף כלשהו להזמנה.

10. למקרה בו, הודעה על אישור ההזמנה לא התקבלה, תוך 15 דקות מהשלמת ההזמנה, יש ליצור קשר מיידית עם קופות הכרטיסים במספר טלפון 03-6060800 שלוחה 1.

11. הרוכש מאשר שידוע לו, כי תתכנה תקלות בתפעול האתר כתוצאה מהשבתה או תקלה של רשת האינטרנט בין אם כתוצאה מכח עליון ו/או לצורך תפעול או שדרוג ו/או כתוצאה מפעולת זדון כלשהי מטעם צד שלישי ו/או כתוצאה מתקלה כלשהי ברשת האינטרנט, והוא מוותר על כל טענה בעניין כלפי הסינמטק או מי מטעמו.

12. הכרטיסים יימסרו לרוכש בקופות הסינמטק, בכפוף להצגת תעודת זהות, כרטיס מנוי, וכרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה הרכישה.

המופעים 

13. מופעים שונים מתקיימים בסינמטק תל אביב אלא אם צוין במפורש אחרת.

14. על הרוכש להתייצב חצי שעה לפני תחילת המופע לצורך איסוף הכרטיסים מקופות הסינמטק שבבנין סינמטק תל אביב.

ביטול רכישה 

15. בקשות לביטול רכישת כרטיסים שנרכשו באמצעות האתר או דרך קופות הכרטיסים יהיו 72 שעות לפני המופע. יש ליצור קשר ישיר לקופות הכרטיסים במספר טלפון 6876* לביטול הכרטיסים.

16. בוטלה רכישת כרטיסים כנדרש, ישיב הסינמטק לרוכש את כספו בכפוף לאמור להלן.

17. ככל שבוצעה העסקה באמצעות כרטיס אשראי, יהא רשאי הסינמטק לחייב את הרוכש גם בהוצאות ששילם הסינמטק לחברת כרטיסי האשראי עבור העסקה, ו/או דמי ביטול בסך 5% ממחיר השירות או המוצר ועד 100 ₪, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

סודיות ופרטיות

18. הסינמטק מתחייב לפעול, כמיטב יכולתו, בעצמו או באמצעות מי מטעמו, לשמירת המידע האישי שנמסר בתהליך רכישת הכרטיסים, ולא יעשה בו שימוש אלא לצורך מטרות המופיעות להלן. יצוין, כי הסינמטק ו/או מי מטעמו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע בהתאם לתקני PCI DSS.

 

19. עם זאת יודגש, כי מכיוון שהזמנת הכרטיסים נעשית בסביבה מקוונת ומטבע הדברים ככזו היא חשופה לניסיונות פריצה של גורמים עוינים, אין ביכולת הסינמטק להבטיח את שמירת המידע באופן מוחלט מפני חדירת גורמים עוינים כאמור למחשביה או של מי מטעמה.

20. לאור האמור לעיל מסכים הרוכש, שאם למרות אמצעי האבטחה שנוקט הסינמטק ו/או מי מטעמו לא יעלה בידו להבטיח את שמירת המידע, לא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגדו.

21. הסינמטק שומר על זכותי לאסוף בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו נתונים סטטיסטיים אנונימיים בנוגע לשימוש הרוכש באתר לצורך ניתוחם ושיפור השירות באמצעות כך. הסינמטק יהיה זכאי למסור נתונים אלו לצדדים שלישיים ובלבד שלא יהיה בהם כדי לזהות את הרוכש באופן אישי.

22. הסינמטק יהא רשאי לעשות שימוש ב'עוגיות' ("cookies") קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של הסינמטק ו/או מי מטעמו על הכונן הקשיח של המחשב בו הרוכש משתמש באמצעות דפדפן האינטרנט שלו, על מנת לספק לרוכש שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה את הרוכש באופן אישי וביכולתו לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

23. הסינמטק לא יעביר את פרטיו האישיים של הרוכש לאחר פרט למקרים הבאים:

23.1 לצורך העברתו לחברת האשראי לצורך ביצוע ההזמנה.

23.2 אם עבר הרוכש על החוק.

23.3 במסגרת הליך שיפוטי שיתקיים בין הסינמטק לרוכש, או בהתאם לצו שיפוטי.

24. יודגש, שבאפשרות הרוכש לרכוש כרטיסים בקופות הכרטיסים ובמקרה שכזה, הזמנת הכרטיסים תעשה טלפונית באמצעות מענה אנושי ולא באמצעות מערכת מקוונת.

תנאים נוספים 

25. יחד עם אישור השימוש על הרוכש נדרש לסמן אם ברצונך לקבל מהסינמטק ו/או מי מטעמו דיוור אלקטרוני בהתאם לחוק חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, לתיבת הדואר האלקטרוני שלו. אם אין ברצונו להמשיך ולקבל דיוור אלקטרוני ביכולתו לבקש להסיר את פרטיו מרשימת הדיוור, על ידי לחיצה על לחצן הסר, המופיע בכל הודעת דיוור.

26. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא הסינמטק רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, למנוע מהרוכש לרכוש כרטיסים בצורה מקוונת באמצעות האתר, באמצעות חסימתו או בכל דרך אחרת לרבות במקרים של ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת תנאי השימוש ו/או מסירת פרטים כוזבים במתכוון ו/או ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בסינמטק ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

27. הסינמטק ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לרוכש או לצד שלישי, כתוצאה מרכישת הכרטיסים באמצעות האתר. אחריות הסינמטק תהיה מוגבלת לכל היותר להחזר כספו של הרוכש.

28. הדין החל על תנאי השימוש הינו הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת בין הסינמטק לרוכש, לרבות בגין תנאי השימוש תהיה לבית המשפט המוסמך במחוז ת"א בלבד.

29. הסינמטק יהא רשאי להסב ו/או להעביר את זכויותיו וחובותיו לפי שימוש זה, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, ללא צורך באישור או יידוע המשתמש.

30. הסינמטק רשאי לבטל/לשנות את המופעים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

לקראת יום השואה הבין לאומי

גולדה מריה | טרום בכורה
ושיחה מקוונת בזום עם היוצרים
לרכישה