לחץ על לחצן ESC לפתיחת סרגל הנגישות עבור לתפריט הראשי דלג לתוכן דלג למפת האתר
close
12.07.20 12.07.20 - ראשון

– מכרז מס' 19/001 | למתן שירותי ייעוץ תקשורת, אסטרטגיה תקשורתית, דוברות ויחסי ציבור לסינמטק תל אביב

מסמך א' – חוברת תנאי המכרז

להורדת קובץ PDF של המכרז – לחץ כאן.

להורדת קובץ PDF של הסכם המכרז – לחץ כאן.

להורדת קובץ ריכוז שאלות מכרז דפוס 28.7.19


מכרז מס' 19/001

למתן שירותי ייעוץ תקשורת, אסטרטגיה תקשורתית, דוברות ויחסי ציבור לסינמטק תל אביב

חוברת תנאי המכרז

דצמבר 2018

1. מבוא
1.1 כללי
סינמטק תל אביב, עמותה רשומה (להלן: "העמותה" או "הסינמטק") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ייעוץ תקשורת, אסטרטגיה תקשורתית, דוברות ויחסי ציבור (להלן: "השירותים"), הכל כמפורט במסמכי המכרז.
1.2 רקע
1.2.1 העמותה הינה תאגיד עירוני של עיריית תל-אביב יפו בהתאם להוראות סעיף 249(30) לפקודת העיריות [נוסח חדש] ועל פי נוהל אסדרת עמותה עירונית של משרד הפנים.
1.2.2 מטרות הסינמטק הן להעמיק את תודעת אמנות הקולנוע בקרב הציבור הרחב, לשמש בית פלורליסטי לקולנוע הישראלי וליוצריו, ולהוות מקום מפגש לאנשי מקצוע ושוחרי קולנוע באשר הם.
1.2.3 פעילויות הסינמטק מתקיימות לאורך כל השנה ופונות לקהלים מגוונים ובחתכי גיל שונים. הפעילויות המרכזיות המתקיימות בסינמטק הן:
1.2.3.1 הקרנות שוטפות של סרטים נבחרים וסרטי מפיצים;
1.2.3.2 אירועי טרום בכורה, הקרנות עיתונאים ופרמיירות;
1.2.3.3 פסטיבלים ייחודיים לנושאים נבחרים המתקיימים על בסיס חודשי;
1.2.3.4 קיום קורסים וסדנאות העשרה במגוון רחב של נושאים בתחום הקולנוע;
1.2.3.5 אירועים וכנסים למוסדות וארגונים.
1.3 תכולת השירותים הנדרשים
1.3.1 מובהר בזאת כי השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה כוללים שירותי ייעוץ תקשורת, אסטרטגיה תקשורתית, דוברות ויחסי ציבור בהתאם לאמור במסמכי המכרז, לרבות בהסכם ההתקשרות המצורף כמסמך ב'.
1.3.2 במסגרת מתן השירותים כאמור, יידרש המציע הזוכה לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן:
1.3.2.1 גיבוש אסטרטגיה תקשורתית עבור העמותה להתנהלות מול גורמי התקשורת השונים, ובכללם עיתונות, טלוויזיה, אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות וערוצי 'ניו מדיה' וכל אמצעי תקשורת אחר.
1.3.2.2 ליווי שוטף של העמותה בייעוץ תקשורת, אסטרטגיה תקשורתית, הסברה, דוברות ויחסי ציבור.
1.3.2.3 דברור פעילות העמותה כגורם מקשר בין העמותה לאמצעי התקשורת.
1.3.2.4 קידום הפעילות השוטפת של העמותה מול כל גורמי התקשורת.
הפעילות השוטפת של העמותה כוללת פסטיבלי קולנוע, הקרנות מיוחדות, אירועים, וסדנאות. כפי שניתן לראות בתכניה החודשית של הסינמטק תל אביב ובפרסומיה השונים.
1.3.2.5 השירותים הנזכרים בסעיפים 1.3.2.1-1.3.2.4 לעיל, יכללו בין היתר:
א. יעוץ תקשורתי לקידום תדמית העמותה;
ב. יזום, ניסוח והפצה של הודעות לעיתונות ותגובות לתקשורת;
ג. יזום פעילויות בתחום השירותים למען קידום מטרות העמותה;
ד. יעוץ, ליווי וגיבוש פתרונות במקרים של משבר תקשורתי.
"משבר תקשורתי" – אירוע תקשורתי חריג ולא מתוכנן בעל פוטנציאל השפעה שלילית על שמה הטוב או מהימנותה של העמותה ו/או פרויקט מסוים אשר העמותה קשורה בשמו;
ה. השתתפות בישיבות מקצועיות עם נציגי העמותה, ככל שיהיה בכך צורך ועל פי דרישות העמותה מעת לעת;
ו. סיוע בהכנת תגובות רשמיות מטעם העמותה;
ז. ייזום וקידום כתבות באמצעי המדיה השונים;
ח. גיבוש מסרים והכנה לקראת הופעות ציבוריות; כנסים והופעות באמצעי המדיה השונים (טלוויזיה, רדיו, עיתונות, רשתות חברתיות, מדיות אינטרנטיות וכיוצ"ב);
ט. סיוע בהפקת אירועים תקשורתיים, מסיבות עיתונאים וסיורים בפרויקטים;
י. מיפוי רשימת עיתונאים רלוונטיים בתחומי העיסוק של העמותה, סיוע בהזמנת מוזמנים לאירועים, כולל גיבוש רשימות מוזמנים בהתאם לצורך וכן נוכחות באירועים בהם משתתפים נציגי תקשורת;
יא. ;מתן יחסי ציבור ודברור לכלל אירועי העמותה, או אירועים שהעמותה שותפה להם, לרבות ליווי וגיבוי קמפיינים פרסומיים;
1.3.3 למען הסר ספק יובהר כי העמותה שומרת על זכותה לדרוש מהמציע הזוכה כל מטלה נוספת אשר אינה מוזכרת במפורש במסגרת המטלות המנויות לעיל, הנובעת והקשורה מעצם טבעה וטיבה בשירותים הנדרשים.
1.3.4 המציע שיוכרז כזוכה וכל אחד מאנשי הצוות, יידרשו לזמינות מלאה ולהשתתפות בפגישות עיתיות בעמותה על פי הצורך.
1.3.5 מבלי לגרוע מהאמור בהסכם ההתקשרות, המצורף כמסמך ב', יובהר בזאת כי השירותים המפורטים לעיל יסופקו, על פי דרישה ובהתאם להנחיות העמותה. על נותן השירותים להיות זמין 24 שעות ביממה וכן בעל מוכנות, נגישות ואפשרות להגיע לכל פעילות בהתראה קצרה. שירותים אשר נדרש לספקם בדחיפות – יסופקו באופן מיידי וללא דיחוי.
1.3.6 למען הסר ספק, מובהר כי אין במכרז זה כדי להעניק בלעדיות כלשהי למציע שיוכרז כזוכה. העמותה, על פי שיקול דעתה המקצועי והבלעדי, תהא רשאית להתקשר עם נותני שירותים אחרים לצורך קבלת השירותים נשוא המכרז ו/או לערוך הליכים תחרותיים אחרים בקשר עם ביצוען של מטלות כלשהן אשר יכולות להיות מבוצעות במסגרת מכרז זה.
1.4 אנשי הצוות
1.4.1 אנשי הצוות שיוצגו על ידי המציע בהצעתו למכרז, העונים על כל תנאי הסף הקבועים במכרז, והם בלבד, יהיו אנשי הצוות שיעניקו את השירותים לעמותה. למרות האמור, הזוכה יהיה רשאי לערוך שינויים באנשי הצוות ובלבד שניתן לכך אישור העמותה מראש ובכתב (לעיל ולהלן: "אנשי הצוות").
1.4.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות הסכם ההתקשרות, העמותה תהא רשאית לדרוש החלפה מיידית של מי מבין אנשי הצוות שיועסק במתן השירותים, וכן להעמיד כל דרישה נוספת ו/או אחרת באופן אשר יבטיח את מתן השירותים בצורה נאותה וראויה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
1.4.3 תשומת לב המציעים מופנית להוראות הקבועות בהסכם ההתקשרות המצורף כמסמך ב' למכרז בעניין זה.

1.5 תקופת ההתקשרות
תקופת ההתקשרות הבסיסית עם המציע הזוכה תהא ל-12 חודשים. לעמותה מוקנית זכות ברירה (אופציה) על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
1.6 לוחות זמנים
לוחות הזמנים המתוכננים להליך הם כדלקמן:
פרסום המכרז – 12/2018 /27.
מפגש מציעים – 6/1/2019 בשעה 11:00.
המועד האחרון לשאלות הבהרה – 10/1/2019 עד השעה 12:00.
המועד האחרון להגשת ההצעות – 15/1/19 עד השעה 12:00.
העמותה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך, בהודעה שתינתן למציעים.
2. תנאי הסף
לאור מורכבותם של השירותים, מהותם וחשיבותם, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים המפורטים להלן, במצטבר:
תנאי סף כלליים למציע
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2 בעל ניסיון של 3 שנים לפחות, במהלך 5 השנים שקדמו להגשת ההצעות למכרז, במתן שירותי ייעוץ תקשורת, אסטרטגיה תקשורתית, דוברות ויחסי ציבור;
2.3 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
2.4 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
2.5 השתתפות חובה במפגש מציעים.
תנאי סף לראש הצוות
2.6 מכהן כמנכ"ל המציע או כשותף במציע;
2.7 בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל (לפחות תואר ראשון) שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ במשרד החינוך ו/או אושר על ידי המל"ג;
2.8 בעל ניסיון של 3 שנים לפחות, במתן שירותי ייעוץ תקשורת, אסטרטגיה תקשורתית, דוברות ויחסי ציבור, במהלכן הוענקו שירותים כאמור לתקופה העולה על 24 חודשים ללקוח אחד לפחות.
הבהרות/הגדרות ביחס לתנאי הסף שלעיל:
למען הסר ספק מובהר, כי ראש הצוות לא יהיה רשאי להשתתף בהצעתו של יותר ממציע אחד;
3. שקילת ההצעות
3.1 ההצעות תיבדקנה על ידי העמותה, אשר רשאית להיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכון.
3.2 לאור מהות השירותים וחשיבותם מובהר ומודגש בזאת במפורש כי העמותה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי. עוד מובהר כי העמותה תהא רשאית, אך לא חייבת, במקרה ותסבור כי אין לקבל אף אחת מן ההצעות, לנהל משא ומתן עם המציע בעל ההצעה הטובה ביותר מבין ההצעות שהוגשו, לפי שיקול דעתה, ועל פי תוצאות משא ומתן זה להחליט אם לקבל את הצעתו או לבטל את המכרז.
3.3 בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על פי השלבים הבאים:
3.3.1 שלב א' – בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף של ההליך
בשלב זה תיבדק עמידת המציעים בתנאי הסף של המכרז. רק מציעים העומדים בתנאי הסף של ההליך יעברו לשלב ב'.
3.3.2 שלב ב' – ניקוד מרכיב איכות ההצעה
בשלב זה תיבחן איכותם של המציעים (המהווה 80% ממשקל הציון הסופי של ההצעה).
בחינת איכות ההצעות תתבצע על ידי ועדת משנה מקצועית, אשר תמונה על ידי ועדת המכרזים של העמותה (להלן: "ועדת המשנה"). ניקוד איכות ההצעה שיוענק להצעת המציע יחושב כממוצע של הניקוד שיוענק להצעתו של המציע על ידי כל חברי ועדת המשנה.
תשומת לב המציעים מופנית לאמות המידה המקצועיות לבחינת איכות הצעות המציעים המפורטות בנספח 10 לחוברת תנאי המכרז.
רק מציע אשר יקבל לפחות את הציון 60 מתוך 100 (ציון משוקלל של הסעיפים בשלב זה), יעבור לשלב ג'.
3.3.3 שלב ג' – הצעות המחיר
בשלב זה תיפתחנה הצעות המחיר של המציעים אשר עמדו בסף האיכות המינימאלי המפורט לעיל.
ההצעות תדורגנה על פי המחיר שהוצע במסגרתן, כאשר ההצעה בעלת המחיר הנמוך ביותר תדורג במקום הראשון וכן הלאה.
תשומת לב המציעים מופנית בזאת להוראות הקבועות בסעיף 9 להלן ביחס להצעת המחיר.
ההצעה הזולה ביותר תקבל את הניקוד המרבי וכל יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה, כדלקמן:
ההצעה הזולה ביותר X 20 = הניקוד של ההצעה הנבחנת
ההצעה הנבחנת

להלן תוצג דוגמה מספרית לשקלול הצעות המחיר למכרז בו הוגשו 2 הצעות:
מציע אחד הציע הצעת מחיר בסך של 100 ₪ לשעת עבודה ומציע שני הציע הצעת מחיר בסך של 200 ₪ לשעת עבודה.
• המציע הראשון, שהציע את ההצעה הזולה ביותר – יקבל את הציון המרבי בגין מרכיב המחיר, דהיינו – 20 נק' בגין מרכיב המחיר.
• המציע השני, שהציע את ההצעה היקרה יותר- יקבל את הציון היחסי אשר יחושב לפי הנוסחה שלעיל, דהיינו – (100/200) x 20= 10 נק' בגין מרכיב המחיר.
3.3.4 שלב ד' – שקלול מרכיב האיכות ומרכיב המחיר ומתן ציון סופי להצעה
לאחר חישוב שקלול המחיר, יינתן לכל הצעה ציון סופי משוקלל על פי היחס הבא: משקלה של הצעת המחיר יהיה 20% ומשקלו של ציון האיכות יהיה 80%.
ההצעות ידורגו בהתאם לציון הסופי המשוקלל.
3.4 העמותה תהא רשאית לשקול בין יתר שיקוליה את כושרו של המציע, לרבות קיומו של צוות ניהולי מתאים, ניסיונו במתן שירותים דומים, לרבות שירותים שסופקו עבור העמותה ו/או גופים אחרים שפעילותם הוא בתחום התרבות בכלל ובעלי אופי פעילות דומה לזה של העמותה בפרט, יכולתו הארגונית והכלכלית, המלצות אודות המציע ו/או אנשי הצוות, וכל שיקול או נימוק אחר כפי שתמצא העמותה לנכון.
3.5 מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה, העמותה תהיה רשאית שלא לבחור במציע שהצעתו דורגה במקום הראשון, וזאת, בין היתר, עקב ניסיונה הרע של העמותה עם המציע ו/או אנשי הצוות המוצעים על ידו, היכרותה את המציע ו/או את אנשי הצוות המוצעים על ידו, או במידה שמדובר בתאגיד, עקב ניסיונה הרע עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו ו/או היכרותה אותם.
3.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא העמותה רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה על פי מסמכי המכרז, וזאת על פי שיקול דעתה הסופי והבלעדי של העמותה.
3.7 מבלי לפגוע באמור, העמותה שומרת על זכותה לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל מועד שהוא, לרבות לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות. בכלל זה, מספר ההצעות אשר תוגשנה, והסכום הנקוב בהן, הנם נימוקים אשר עשויים לעמוד ביסוד החלטת העמותה לבטל את המכרז. למען הסר ספק מובהר כי לעמותה שמור שיקול הדעת שלא לבחור בכל הצעה אם המחיר הנקוב בה אינו נמוך דיו, או שהנו בלתי סביר, ולמציעים לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך.
3.8 העמותה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע ו/או לאנשי הצוות המוצעים על ידו ו/או לצדדים שלישיים בדרישה להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו של מציע ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך או אישור כנדרש לפי תנאי מכרז זה, ולרבות לצורך הוכחת עמידת המציע ו/או אנשי הצוות המוצעים על ידו בתנאי הסף, ובלבד שכל מסמך ו/או אישור יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת ההצעות.
3.9 העמותה שומרת לעצמה את הזכות למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכל לפי שיקול דעת ועדת המכרזים של העמותה.
3.10 העמותה שומרת לעצמה את הזכות לזמן את המציע ו/או את אנשי הצוות המוצעים על ידו לראיון אישי, והכל על פי שיקול דעתה.
3.11 העמותה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
הגשת הצעה תפורש, בין היתר, כהסכמה לכל אחד מהתנאים וההתניות המפורטים לעיל.
4. מסמכי המכרז
4.1 אלה המסמכים המהווים את מסמכי המכרז:
4.1.1 מסמך א' – חוברת תנאי המכרז על נספחיה (מסמך זה):
4.1.1.1 נספח 1 – טופס פרופיל המציע;
4.1.1.2 נספח 2 – טופס הצעה;
4.1.1.3 נספח 2.1 – טופס הצעת מחיר;
4.1.1.4 נספח 3 – הצהרת המציע;
4.1.1.5 נספח 4 – אישור עו"ד;
4.1.1.6 נספח 5 – תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום;
4.1.1.7 נספח 6 – הצהרה המציע על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים מתווכים";
4.1.1.8 נספח 7 – תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף;
4.1.1.9 נספח 8- תצהיר להוכחת עמידת ראש הצוות בתנאי הסף;
4.1.1.10 נספח 9 – תצהיר בדבר מצב המציע;
4.1.1.11 נספח 10 – אמות מידה לבחינת איכות הצעת המציע;
4.1.1.12 נספח 11 – הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים (לחתימת המציע וראש הצוות).
4.1.2 מסמך ב' – הסכם התקשרות;
4.2 כל מסמכי המכרז, בין שצורפו ובין שלא, מהווים רכושה של העמותה ונמסרים למציעים לשם הכנת הצעתם והגשתה ולשם כך בלבד. על המציעים להחזיר את מסמכי המכרז עד למועד האחרון להגשת ההצעות. למען הסר ספק מובהר, כי מסמכים אלה הם רכושה של העמותה גם לאחר שמולאו על ידי המציע, וכי העמותה תוכל לעשות בהם כל שימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין אם המציע נבחר לבצע את השירותים ובין אם לאו, מבלי שלמציע תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך. אין המציעים רשאים להעתיק את מסמכי המכרז או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
4.3 עיון במסמכי המכרז יתאפשר באתר האינטרנט של העמותה בכתובת www.cinema.co.il תחת "קול קורא | מכרזים | דרושים" המופיע בסרגל התחתון של עמוד הבית .
5. מסמכים שיש לצרף להצעה
5.1 להוכחת ניסיון המציע ואנשי הצוות כנדרש בתנאי המכרז, וכן לצורך בחינת איכות המציע ואנשי הצוות בהתאם לאמות המידה הקבועות במכרז, יצרף המציע את כל האישורים והמסמכים הנדרשים, ובכלל זה יצרף את המסמכים הבאים:
5.1.1 להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף 2.1 לעיל, יצרף המציע את מסמכי התאגדותו, תעודת עוסק מורשה וכן נסח עדכני מרשם החברות או מרשם השותפויות, לפי העניין;
5.1.2 להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבועים בסעיפים 2.2 לעיל יצרף המציע תצהיר ערוך ומאומת כדין בנוסח המצ"ב כנספח 7 לחוברת תנאי המכרז, בו יפרט את ניסיונו כנדרש בתנאי הסף, וכן יצרף המלצות, אסמכתאות ואישורים שיש בהם כדי לתמוך בתצהיר כאמור. בנוסף, נדרש לצרף אישור רו"ח ביחס למספר העובדים המועסקים ביחסי עובד – מעביד אצל המציע;
5.1.3 להוכחת עמידת ראש הצוות בתנאי הסף הקבועים בסעיפים 2.6-2.8 לעיל יצרף המציע תצהיר ערוך ומאומת כדין בנוסח המצ"ב כנספח 8 לחוברת תנאי המכרז, בו יפרט את ניסיון ראש הצוות מטעמו כנדרש בתנאי הסף, וכן יצרף המלצות, קו"ח, תעודות, אסמכתאות ואישורים שיש בהם כדי לתמוך בתצהיר כאמור;
5.1.4 להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף 2.3 לעיל יצרף המציע תצהיר ערוך ומאומת כדין בנוסח המצ"ב כנספח 9 לחוברת תנאי המכרז;
5.1.5 כן יצרף המציע להצעתו את כל המסמכים האחרים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבועים בסעיף 2 לעיל, ובכלל זה כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
5.1.6 לעניין דרישות ההשכלה הקבועות בתנאי הסף שבסעיפים 2.7 לעיל, במידה והתואר האקדמי לא נרכש בארץ- יש לצרף אישור הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך ו/או אישור כי התואר מוכר על ידי המל"ג.
5.2 על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לצירופים אחרים הנדרשים על פי חוברת תנאי מכרז זו, ובנוסף למסמכי המכרז החתומים, גם את המסמכים המפורטים להלן:
5.2.1 טופס פרופיל מציע בהתאם לנוסח המצורף כנספח 1 לחוברת תנאי המכרז;
5.2.2 אישור תקף מפקיד השומה, או רו"ח המעיד שהמציע מנהל כדין פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975;
5.2.3 אישור תקף על ניכוי מס במקור;
5.2.4 טופס הצעה מלא וחתום, בנוסח המצורף כנספח 2 לחוברת תנאי המכרז;
5.2.5 אישור על הבנת תנאי המכרז, בנוסח המצורף כנספח 3 לחוברת תנאי המכרז;
5.2.6 טופס אישור עו"ד, בנוסח המצורף כנספח 4 לחוברת תנאי המכרז;
5.2.7 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום, בנוסח המצורף כנספח 5 לחוברת תנאי המכרז;
5.2.8 הצהרת המציע על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמי מתווכים", בנוסח המצורף כנספח 6 לחוברת תנאי המכרז;
5.2.9 מסמך מתודולוגיה ותוכנית עבודה כללית ועקרונית מוצעת, אשר תכלול הצעת אסטרטגיה תקשורתית לקידום הסינמטק, כחלק מבדיקת איכות ההצעה כמפורט בנספח 10 לחוברת תנאי המכרז. אורך המסמך לא יעלה על 5 עמודי A4, ייערך בגופן "David" בגודל גופן 12, ברווח כפול בין השורות ובמרווח "רגיל" בין האותיות, תוך השארת שוליים ברוחב של 2.5 ס"מ לפחות מכל צד.
5.2.10 המציע וראש הצוות שהציג במסגרת הצעתו למכרז, נדרשים לצרף הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים, בנוסח המצ"ב כנספח 11 לחוברת תנאי המכרז.
5.3 על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז.
5.4 כל מסמכי המכרז, כמפורט בסעיף 5 זה לעיל, ייחתמו על ידי מורשי החתימה של המציע. דפים אשר לא צוין בהם בדפוס מקום החתימה, ייחתמו בראשי תיבות בלבד. דפים בהם צוין מקום החתימה המיועד בדפוס, לרבות בהסכם ההתקשרות, ייחתמו בשם מלא ובמידת הצורך (תאגיד) בליווי חותמת ועל פי נוהלי המציע. מקום שנדרש אישור עו"ד ו/או רו"ח ימולא וייחתם בידי עו"ד ו/או רו"ח.
5.5 יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעתו של המציע ועם כל מסמכי המכרז. הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור, תהיה ועדת המכרזים של העמותה רשאית, אך לא חייבת לפסול אותה מטעם זה בלבד, ולא לדון בה. על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ (תעודת עוסק מורשה) ובמס הכנסה (אישור על ניהול ספרים), יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך.
6. הסתייגות
אין להכניס כל שינוי, בין בדרך של הוספה, בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר, במסמכי המכרז. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, מכל מין וסוג, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של העמותה.
אי מילוי פרט שנדרש מן המציע למלא ו/או אי חתימה ו/או סטייה מדרישות הצעות חוברת תנאי המכרז, עלולים גם כן לגרום לפסילת ההצעה – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של העמותה.
7. סתירות ו/או אי התאמות
7.1 ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב, עד השעה 12:00 ביום 10/1/2019 באמצעות מייל לכתובת smadarb@cinema.co.il , תוך פרוט זהותו ופרטי התקשרות רלוונטיים למענה, לשם פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצאו בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא.
7.2 מי שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב.
7.3 העמותה תהא רשאית שלא להתייחס לפניות להבהרות ו/או השגות כאמור בסעיף 7.1 לעיל, או חלקן, וכן תהא רשאית למסור התייחסותה לכלל המציעים (מבלי לנקוב בשם המציע אשר פנה אליה), והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לא התייחסה העמותה לפניה ו/או השגה עד למועד האחרון להגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.
7.4 תשובותיה של העמותה לפניות המציעים תועלנה לאתר האינטרנט של העמותה בכתובת https://www.cinema.co.il . על המציעים מוטלת החובה להתעדכן באתר העמותה באופן שוטף ביחס לפרסומי העמותה בקשר עם המכרז.
8. מפגש מציעים, הבהרות ושינויים
8.1 בכוונת העמותה לערוך מפגש מציעים. מטרת מפגש המציעים ליתן רקע כללי על השירותים נשוא המכרז ומענה לשאלות אשר עלולות להתעורר אצל המציעים. יחד עם זאת ולמען הסר כל ספק, מטרת מפגש המציעים הנה לשמש כלי עזר אשר מטרתו לנסות וללבן שאלות אשר יתעוררו. מוצהר ומובהר כי דברים אשר יאמרו במהלך מפגש המציעים לא יחייבו את העמותה, לא יהוו מצג כלשהו ואין בהם כדי לסתור את מסמכי המכרז. בעצם השתתפותו בפגישה כאמור נותן המציע את הסכמתו לתנאי זה.
8.2 זולת אם ייקבע אחרת, מפגש המציעים יתקיים ביום 6/1/19 בשעה 11:00. מקום המפגש יהיה במשרדי העמותה ברחוב שפרינצק 2 בתל אביב. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המציעים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לעמותה לכתובת מייל smadarb@cinema.co.il לפחות 48 שעות קודם למועד מפגש המציעים.
8.3 ההשתתפות במפגש המציעים הנה חובה. מציע שלא ישתתף במפגש המציעים תהא ועדת המכרזים של העמותה רשאית לפסול הצעתו מטעם זה בלבד. מובהר בזאת, כי העמותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לערוך מפגש מציעים נוסף.
8.4 העמותה שומרת על זכותה להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויועלו לאתר האינטרנט של העמותה תחת "קול קורא | מכרזים | דרושים" המופיע בסרגל התחתון של עמוד הבית. ככל ששינויים כאמור הנם מהותיים ומחייבים, לדעת העמותה ועל פי שיקול דעתה, את דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, תהא העמותה רשאית להודיע על דחיית מועד זה, בהודעה אשר תועבר לכלל המציעים. המציעים יאשרו קבלת ההודעה בתוך יומיים ממועד קבלתה, בהודעה בכתב לעמותה לפי כתובת העמותה.
8.5 כל תשובה של העמותה ו/או של נציגה למציע תהא בכתב בלבד ואין כל תוקף לתשובה שתינתן בדרך אחרת. העמותה לא תהיה אחראית להסברים בע"פ שיינתנו על ידי עובדיה, קבלני משנה מטעמה ו/או כל אדם אחר בהקשר לתנאי המכרז ו/או להצעה, והקשר בין העמותה למציעים יבוסס על מסמכים בכתב בלבד.
8.6 מובהר כי התייחסותה של העמותה לפניות המציעים לקבלת הבהרות ו/או שינויים, אם תהא התייחסות שכזו, לפי שיקול דעת העמותה, תעשה מבלי לנקוב בשם המציע אשר פנה אליה.
8.7 על המציעים לאשר קבלת הודעה ו/או תשובה מהעמותה בתוך יומיים ממועד קבלתה.
9. הגשת ההצעה והתמורה
9.1 הצעת המחיר
ההצעה על כל נספחיה, הכוללת את כל המסמכים והאסמכתאות אותם נדרש לצרף המציע, תוגש ב-3 עותקים ותושם במעטפה סגורה אשר צורפה למסמכי המכרז.
הצעת המחיר תוגש בעותק אחד, על גבי טופס הצעת המחיר (נספח 2.1) והיא תושם במעטפה נפרדת כמפורט להלן.
9.2 מודגש כי על מנת לאפשר לעמותה לקבוע את ניקוד האיכות של כל הצעה באופן אובייקטיבי, נדרשים המציעים להגיש את טופס הצעת המחיר (נספח 2.1), וכן כל מסמך אחר המפרט את מחיר ההצעה, במעטפה סגורה ונפרדת, אשר תיפתח ותיבדק רק לאחר שיושלם תהליך מתן ניקוד מרכיב האיכות להצעות המציעים, בהתאם לשלבי המכרז המפורטים לעיל.
9.3 אופן תשלום התמורה
9.3.1 התמורה לה יהיה זכאי המציע הזוכה במכרז, בגין השירותים נשוא מכרז זה בכללותם, תחושב בהתאם להצעתו. התמורה שתשולם כפופה לאישור המטלות שבוצעו על ידי נותן השירותים וכן לשעות עבודת אנשי הצוות מטעמו.
9.3.2 מובהר בזאת, כי התמורה לה יהיה זכאי המציע הזוכה במכרז אינה כוללת את רכש המדיה, שיבוצע בנפרד על ידי העמותה, בין אם בעצמה ובין אם באמצעות נותן השירותים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
9.3.3 תשומת לב המציעים מופנית להסכם ההתקשרות (המצורף כמסמך ב'), המפרט את מנגנון תשלום התמורה המלא לנותן השירותים.
9.4 עותק מושחר
9.4.1 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציע רשאי להגיש עותק אחד נוסף של המסמכים שהוגשו על ידו (ללא הצעת המחיר), שבו הושחר המידע שלדעת המציע מהווה מידע סודי או סוד מסחרי או מקצועי שאין לגלותו למציעים האחרים. עותק זה יסומן במילים "סודיות מסחרית".
9.4.2 העמותה אינה מחויבת על פי כל דין לקבל את דעתו של המציע. למען הסדר הטוב מובהר בזאת, כי ככל שהעמותה תבחר לגלות למציעים האחרים מידע אשר סומן על ידי המציע כמידע שאין לגלותו, תודיע העמותה למציע, לפני גילוי המידע, על החלטתה בדבר המידע שבכוונתה לגלות בפני המציעים האחרים ותינתן למציע שהות של 48 שעות כדי לערער על החלטה זו.
9.4.3 למען הסר ספק, במידה והמציע לא יגיש עותק מושחר כאמור לעיל, תהא העמותה רשאית לגלות למציעים האחרים את הצעתו המלאה של המציע על כל פרטיה ותנאיה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, והמציעים מוותרים בזאת על כל טענה כלפי העמותה.
9.5 על המציע להגיש את הצעתו המפורטת בהתאם לדרישות ותנאי המכרז על כל נספחיו וכן את יתר מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי העמותה לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הממוקמת במשרדי העמותה, לא יאוחר מהיום ומשעת המועד האחרון להגשת ההצעות. הצעה שתוגש במועד ו/או בשעה מאוחרת מהאמור לא תיפתח.
9.6 המועד האחרון להגשת ההצעות הנו שעה 12:00 ביום 15.1.19 הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים במועד האמור ו/או תוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.
9.7 הצעת המציע תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך 3 חודשים, אלא אם כן יסכים המציע לבקשת העמותה, אם תהא כזאת, להאריך את תוקפה. ביקשה העמותה להאריך את תוקף ההצעות ולא נתקבלה הסכמת מציע כלשהו, תיפסל הצעת המציע שלא הסכים להארכת תוקף הצעתו והעמותה תהא רשאית להמשיך בהליך המכרז ולבחור לאחר מכן בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה להארכת תוקף הצעתו וזאת אף אם ההצעה האחרת, שתוקפה לא הוארך כאמור, הייתה הצעה עדיפה.
10. ניגוד עניינים
העמותה מביאה בזאת לידיעת כל מציע את ההוראות הבאות:
אורגן בעמותה (לרבות חבר ועד מנהל או מנכ"ל), קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שאחד מהאמורים לעיל מחזיק בו, במישרין או בעקיפין, זכויות כלשהן, ו/או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יוכל לקחת חלק במכרז זה. לעניין זה "קרוב" – בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות.
מציע או מי מטעמו, אשר לגביו קיים חשש של ניגוד עניינים עם השירותים נשוא מכרז זה ו/או חשש לניגוד עניינים בינו לבין הסינמטק – לא יוכל לקחת חלק במכרז, אלא אם נתנה העמותה את אישורה לכך ובכפוף לתנאים שתעמיד למציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציע וכל אחד מאנשי הצוות שהציג במסגרת הצעתו למכרז, נדרשים לצרף הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים, בנוסח המצ"ב כנספח 11 לחוברת תנאי המכרז.
11. תנאים מוקדמים לחתימת הסכם ההתקשרות
11.1 מובהר כי תנאי מקדים לחתימת העמותה על הסכם התקשרות עם המציע הזוכה במכרז הנו עמידת המציע הזוכה בכל התנאים המפורטים להלן:
11.1.1 על המציע הזוכה להגיש לסינמטק אישור עריכת ביטוח חתום על ידי חברת הביטוח מטעמו, כאמור בהסכם ההתקשרות המצורף למכרז.
11.1.2 על המציע הזוכה להגיש לסינמטק בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הזכייה את כל האישורים והמסמכים שיידרשו על ידה לצורך עריכת ההתקשרות, לשביעות רצונה של הסינמטק.
11.2 לא עמד המציע הזוכה בהתחייבותו לפי סעיף זה, תהא רשאית העמותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו או ליתן לו ארכה נוספת למלא אחר התחייבויותיו.
11.3 למציע שזכייתו בוטלה כאמור, לא תהיה כל טענה כלפי העמותה ובעצם הגשת הצעתו הוא מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה בקשר עם ביטול זכייתו.
11.4 מבלי לגרוע מן האמור, ביטלה העמותה את זכיית המציע בשל אי עמידתו בתנאי סעיף זה, תהא רשאית העמותה להכריז על המציע שהצעתו דורגה במקום שלאחר המציע שזכייתו בוטלה כעל המציע הזוכה או לבטל את המכרז, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע שהצעתו דורגה לאחר הצעת המציע שזכייתו בוטלה אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה הכרזת הצעתו כהצעה הזוכה במכרז.
11.5 מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לעמותה, ובנוסף לכל זכות העומדת לה על פי כל דין ועל פי תנאי המכרז, במקרה שבו במהלך השנה הראשונה להסכם ביטלה העמותה את הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה מכל סיבה שהיא, תהיה רשאית העמותה, אך לא חייבת, לפנות למציע שהצעתו דורגה במקום שלאחר המציע שזכה, ולהציע לו להתקשר עמה בהסכם התקשרות על פי תנאי הצעתו, וזאת תחת יציאה למכרז חדש. מציע כאמור ייתן את תגובתו בכתב להצעת העמותה בתוך 7 ימים. סרב המציע להצעת העמותה או שלא ניתנה מטעמו כל תגובה, תהיה רשאית העמותה לפנות בהצעה דומה למציע שהצעתו דורגה במקום שלאחר מכן, וכן הלאה. למען הסר ספק מובהר כי הזכות האמורה לפי סעיף זה הנה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של העמותה, וכי למציע שהצעתו דורגה במקום שלאחר הצעת המציע שהסכם ההתקשרות עמו בוטל ו/או לכל מציע אחר אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה הכרזת הצעתו כהצעה הזוכה במכרז עקב ביטול הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה.
12. דרישות ביטוח
תשומת לב המציעים מופנית לדרישות העמותה לקיום ביטוחים על ידי המציע שיזכה במכרז. כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח.
13. תנאים כלליים
13.1 דין חל
הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין, והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו יעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת ההצעות.
13.2 תניית שיפוט
כל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר תל אביב-יפו.
13.3 הוצאות ההשתתפות בהליך
המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מהעמותה בגין הוצאות אלה.
13.4 הצעה בודדת
כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל חל גם על מי ששולט בנותן השירותים, או הנשלט על ידו, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם בו. לצורך כך מוגדר המונח "שליטה" כאחזקה של למעלה מ-50% מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית או הזכות למנות יותר מ-50% מהדירקטורים.
לא תותר הגשת הצעה משותפת לשני גופים משפטיים.
דינה פלד
המנהלת הכללית

נספח 1
טופס פרופיל מציע
שם המציע: _______________________ סוג ההתאגדות: _____________________

מס' התאגיד/הע.מ.: __________________________

שנת ייסוד:________________________

כתובת המציע:_________________________________________________________

טלפון:_________________________ פקס:__________________________________

דואר אלקטרוני: _______________________________________________________

שם איש הקשר במציע:_________________ תפקיד:____________________________

טל' סלולארי: ______________________

שמות בעלי המציע: 1._____________________ ת.ז. _____________________

2._____________________ ת.ז. _______________________

3._____________________ ת.ז. _______________________

(אם בעל התאגיד הנו תאגיד יש לפרט את בעליו של אותו תאגיד)

שמות מורשי החתימה מטעם התאגיד:________________________________________
חתימת המציע:_______________________

נספח 2
לכבוד
סינמטק תל אביב, ע"ר
רח' שפרינצק 2
תל אביב
א.ג.נ.,
טופס הצעה

1. אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבנו את הוראות סינמטק תל אביב עמותה רשומה (להלן: "העמותה") במסגרת מכרז מס' 19/001 למתן שירותי ייעוץ תקשורת, אסטרטגיה תקשורתית, דוברות ויחסי ציבור לסינמטק תל אביב (להלן: "השירותים") על כל התנאים והדרישות המפורטות בכל מסמכי המכרז על נספחיהם (להלן: "המכרז"), מציעים בזה לעמותה לבצע את השירותים, הכל כמפורט במכרז על כל נספחיו.

2. הננו מודיעים כי הצעתנו ערוכה על פי המכרז על כל נספחיו, וכי קיבלנו ו/או הועמדו לרשותנו כל המסמכים הקשורים להצעה וכן קיבלנו הסברים בכל הקשור להצעה ולביצוע השירותים במסגרת המכרז.

3. הננו מצהירים ומתחייבים כי אם תתקבל הצעתנו, נבצע את כל השירותים בהתאם לכל תנאי המכרז והנספחים לו ולשביעות רצונכם המלאה וזאת במתכונת המחירים (לא כולל מע"מ) המפורטים להלן.

4. היה והצעתנו תתקבל הננו מתחייבים לחתום, כמפורט בנוהלי המכרז ותנאיו, על הסכם ההתקשרות המצורף למכרז, ושלא להעביר לגורם אחר זכות מזכויותינו על פי הסכם זה ולא להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת שימוש בזכויותינו.

5. הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי. אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם. ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שענינו הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז.

6. היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים לעמוד בכל התנאים המוקדמים לחתימת הסכם ההתקשרות על ידכם, כמפורט במסמכי המכרז, וכי תוך 14 ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי הסכם ההתקשרות ונפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח המפורטות בו, ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה.
7. הנתונים ו/או המסמכים הכלולים בהצעתנו והמהווים, לדעתנו, מידע סודי הנם:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

שם המציע (מלא): _________________

שמות מורשי החתימה מטעם המציע: _________________ ________________

חתימות מורשי החתימה: ______________ __________________

חותמת המציע:______________ תאריך: ________________

אני הח"מ ___________, עו"ד/רו"ח, מאשר בזה, כי ההצעה נחתמה על ידי המציע בפני/ כי ההצעה נחתמה על ידי התאגיד בפני באמצעות מורשי החתימה שלו, והיא מחייבת לכל דבר ועניין.

_______________
חתימה + חותמת

נספח 2.1
(יוגש במעטפה סגורה ונפרדת)
לכבוד
סינמטק תל אביב, ע"ר
רח' שפרינצק 2
תל אביב
א.ג.נ.,
הנדון: הצעת מחיר
אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבנו את הוראות סינמטק תל אביב, ע"ר (להלן: "העמותה" או "הסינמטק") במסגרת מכרז מס' 19/001 למתן שירותי ייעוץ תקשורת, אסטרטגיה תקשורתית, דוברות ויחסי ציבור לסינמטק תל אביב (להלן: "המכרז" ו-"השירותים", בהתאמה) על כל התנאים והדרישות המפורטות בכל מסמכי המכרז על נספחיהם, מציעים בזה לסינמטק לבצע את העבודה, בהתאם לכל דרישות הסינמטק המפורטות במכרז ובהסכם ההתקשרות, בתמורה לקבלת הסכומים המפורטים להלן:
התמורה החודשית המבוקשת על ידינו לצורך ביצוע השירותים נשוא מכרז זה הינה, _______________ ₪ (ובמילים: ________ שקלים חדשים) (לא כולל מע"מ).
1. הצעתנו לעיל, ניתנה לאחר שבדקנו את כל מסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות, הבנו את כל התנאים והדרישות שבו, בדקנו את כל הטעון בדיקה מוקדמת ושקלנו כל דבר אשר עשוי להשפיע על קביעת הצעת המחיר, ואנו מוותרים מראש באופן מפורש, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כלפי הסינמטק בגין ו/או בקשר עם האמור.

2. ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמחיר המוצע על ידינו יהווה תמורה סופית וכוללת בגין ו/או בקשר עם ביצוע כל השירותים נשוא המכרז במלואם וכי לא תשולם לנו כל תוספת מכל מין וסוג בגין האמור, מעבר לתמורה הנקובה בהצעתנו לעיל, בתוספת מע"מ.

3. אנו מצהירים כי כל הפרטים שנמסרו על ידינו כאמור לעיל הנם נכונים ומדויקים.

שם המציע (מלא): _________________
שמות מורשי החתימה מטעם המציע: _________________ ________________
חתימות מורשי החתימה: ______________ __________________

חותמת המציע:______________ תאריך: _______________

נספח 3
הצהרת המציע

אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי מכרז מס' 19/001 למתן שירותי ייעוץ תקשורת, אסטרטגיה תקשורתית, דוברות ויחסי ציבור לסינמטק תל אביב, ע"ר (להלן: "המכרז") בין המצורפים ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
1. אנו מצהירים בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם. כי למדנו ובדקנו בקפידה את כל האמור במסמכי המכרז, ובדקנו את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע השירותים נשוא המכרז. כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ומאשרים ומתחייבים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. מבלי לפגוע בכלליות האמור, ידוע לנו, ואנו מסכימים, כי בעצם הגשת הצעתנו גלום ויתור מפורש על כל טענה, מכל מין וסוג, בדבר אי התאמה ו/או חריגה, מכל מין וסוג, של תנאי המכרז ו/או תנאי מתנאיו, מתנאי כל דין.
2. אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז וכי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז, ולרבות הסכם ההתקשרות.
3. אנו מצהירים כי ידוע לנו שביצוע השירותים על פי מסמכי המכרז מחייב שמירת סודיות בכל הנוגע למידע שיגיע לרשותנו וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואנו מתחייבים למלא אחר ביצוע הוראות מסמכי הסכם ההתקשרות ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי הסכם התקשרות זה במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין. אנו מצהירים כי איננו רשאים להעביר כל מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר, או לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסגרת מכרז זה.
4. אנו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא שום קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים, וכי לא גילינו את פרטי הצעתנו למציעים אחרים במכרז.
5. אנו מצהירים כי הצעתנו הנה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת ההצעה וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

___________ ____________
תאריך חתימת המציע

נספח 4
לכבוד
סינמטק תל אביב, ע"ר
אישור עו"ד
אני הח"מ, _________________, עו"ד של _________________ (להלן: "המציע"), מאשר בזאת כדלקמן:
1. ביצוע השירותים וההתקשרות בהסכם ההתקשרות לפי מכרז מס' 19/001 למתן שירותי ייעוץ תקשורת, אסטרטגיה תקשורתית, דוברות ויחסי ציבור לסינמטק תל אביב, ע"ר, הנן במסגרת סמכויות המציע.
2. מנהלי המציע הנם: _____________________________________________________.
3. שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את המציע הנם: ___________________________
____________________________________________________________________.
4. אופן החתימה המחייב את המציע הנו: ________________________________________.
5. בעלי המניות במציע הנם: _________________________________________________.
6. חתימות ה"ה ______________ וכן ___________________, אשר חתמו בפני על הצעה זו ועל הסכם ההתקשרות המצורף לה, בצירוף חותמת התאגיד המציע, מחייבות את התאגיד המציע לכל דבר ועניין.

__________________ _______________________
תאריך חתימת וחותמת עו"ד

נספח 5
תצהיר
בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:
1. אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ (להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז מס' 19/001 למתן שירותי ייעוץ תקשורת, דוברות ויחסי ציבור שפורסם על ידי סינמטק תל אביב, עמותה רשומה (להלן: "המכרז").
2. הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:
(א) המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים.
(ב) עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים.
(ב) אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים – כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת ההצעות.
3. הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:
(א) המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.
(ב) עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום.
(ג) אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום – כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת ההצעות.
לעניין סעיפים 2 ו-3 לעיל:
"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;
"בעל זיקה" – כל אחד מאלה:
(1) חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;
(2) אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (א) בעל השליטה בו; (ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק; (ג) מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;
(3) אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק
"הורשע", בעבירה – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג (31 באוקטובר 2002);
"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991;
"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום, התשמ"ז-19876;
"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;

4. זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

______________
חתימת המצהיר/ה

אישור

אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

________________
חתימה וחותמת עו"ד

נספח 6
הצהרת המציע על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים מתווכים"

1. בנוסף לכל החובות והאיסורים החלים עליו מכוח הדין, ולרבות חוק העונשין, התשל"ז – 1977, המציע ומי מטעמו מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:
1.1 לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של סינמטק תל אביב, עמותה רשומה (להלן: "הסינמטק") ו/או של נושא משרה בסינמטק ו/או עובד בסינמטק ו/או כל מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, בקשר עם הליך התקשרות ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.
1.2 לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בסינמטק ו/או עובד הסינמטק ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם מטעמו ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור עם הליך התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה אחר הנובעים ממנו.
1.3 לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בסינמטק ו/או עובד הסינמטק ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.
1.4 לא פעלו בניגוד לאמור בס"ק 1.1-1.3 לעיל במסגרת הליכי התקשרות נשוא מכרז זה.
2. התעורר חשד סביר כי מציע ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף 1 דלעיל, הסינמטק שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור ו/או בכל הליך אחר (להלן: "התקשרות") ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/הזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.
3. באחריותו הבלעדית של המציע להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני המשנה שלו, נציגיו, סוכניו ומי מטעמו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם הסינמטק ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

ועל זה באנו על החתום, מורשי החתימה של המציע, המוסמכים לחייבו בחתימתם:

______________
המציע

נספח 7
תצהיר המציע
להוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיפים 2.2 לחוברת תנאי המכרז ולניקוד איכות המציע
אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:
1. אני משמש כ-________ בחברת ______________, מס' תאגיד ____________ (להלן: "המציע") והוסמכתי כדין על ידי המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע למכרז מס' 19/001 למתן שירותי ייעוץ תקשורת, אסטרטגיה תקשורתית, דוברות ויחסי ציבור לסינמטק תל אביב (להלן: "המכרז").
2. למציע ניסיון מצטבר של ________ שנים במהלך ________ השנים שקדמו להגשת ההצעות למכרז, במתן שירותי ייעוץ תקשורת, אסטרטגיה תקשורתית, דוברות ויחסי ציבור.
3. ראו להלן פירוט לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיף 2.2 לחוברת תנאי המכרז ולניקוד איכות המציע:

מס' שם הלקוח גוף ציבורי
(יש לסמן את הבחירה) תחום פעילות הלקוח תקופת מתן השירותים תיאור מלא של השירותים שהוענקו על ידי המציע פרטי איש קשר אצל הלקוח (שם מלא + טלפון + דוא"ל)
1.
o כן
o לא
חודש התחלה: ______
שנת התחלה: ______

חודש סיום: ______
שנת סיום: ______ שירותי ייעוץ תקשורת:____________________
תכנון אסטרטגיה תקשורתית:_______________
דוברות:______________________________
יחסי ציבור:___________________________
אחר:________________________________
2.
o כן
o לא
חודש התחלה: ______
שנת התחלה: ______

חודש סיום: ______
שנת סיום: ______ שירותי ייעוץ תקשורת:____________________
תכנון אסטרטגיה תקשורתית:_______________
דוברות:______________________________
יחסי ציבור:___________________________
אחר:________________________________
3.
o כן
o לא
חודש התחלה: ______
שנת התחלה: ______

חודש סיום: ______
שנת סיום: ______ שירותי ייעוץ תקשורת:____________________
תכנון אסטרטגיה תקשורתית:_______________
דוברות:______________________________
יחסי ציבור:___________________________
אחר:________________________________
4.
o כן
o לא
חודש התחלה: ______
שנת התחלה: ______

חודש סיום: ______
שנת סיום: ______ שירותי ייעוץ תקשורת:____________________
תכנון אסטרטגיה תקשורתית:_______________
דוברות:______________________________
יחסי ציבור:___________________________
אחר:________________________________

4. פרטים נוספים לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף וניקוד איכות המציע: _____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

הריני מצהיר כי כל הפרטים המפורטים לעיל ובטבלה המצורפת נכונים ומדויקים, והנני נותן את הסכמתי לאימות הפרטים האמורים על ידי נציג הסינמטק מול כל גורם לרבות אנשים הקשר המצוינים בטבלה.

תאריך: ______________ שם מלא: ______________ חתימת המציע:______________

אישור עו"ד
אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
________________
חתימה וחותמת עו"ד

נספח 8
תצהיר ראש הצוות
להוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיפים 2.6-2.8 לחוברת תנאי המכרז ולניקוד איכות ראש הצוות
אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:
1. הנני מיועד לשמש כראש צוות במסגרת הצעת המציע _________ מס' תאגיד _________ (להלן: "המציע") למכרז מס' 19/001 למתן שירותי ייעוץ תקשורת, אסטרטגיה תקשורתית, דוברות ויחסי ציבור לסינמטק תל אביב (להלן: "המכרז").
2. הנני מנכ"ל המציע/ שותף המציע [מחק את המיותר].
3. אני בעל תארים אקדמיים כמפורט להלן:
___________________
___________________
___________________
4. ראו להלן פירוט לצורך הוכחת עמידת ראש הצוות בתנאי הסף שבסעיף 2.8 לחוברת תנאי המכרז ולניקוד איכות ראש הצוות:

מס' שם הלקוח גוף ציבורי
(יש לסמן את הבחירה) תחום פעילות הלקוח תקופת מתן השירותים תיאור מלא של השירותים שהוענקו על ידי המציע פרטי איש קשר אצל הלקוח (שם מלא + טלפון + דוא"ל)
1.
o כן
o לא
חודש התחלה: ______
שנת התחלה: ______

חודש סיום: ______
שנת סיום: ______ תכנון אסטרטגיה תקשורתית ותדמיתית לחברה בהליכי בניה וארגון מחדש:____________________________
מיצוב, שיפור תדמית ומיתוג מחדש:________________
קידום פעולות תקשורת יזומות:___________________
טיפול במשברים תקשורתיים:____________________
אחר:______________________________________

2.
o כן
o לא
חודש התחלה: ______
שנת התחלה: ______

חודש סיום: ______
שנת סיום: ______ תכנון אסטרטגיה תקשורתית ותדמיתית לחברה בהליכי בניה וארגון מחדש:____________________________
מיצוב, שיפור תדמית ומיתוג מחדש:________________
קידום פעולות תקשורת יזומות:___________________
טיפול במשברים תקשורתיים:____________________
אחר:______________________________________

4.
o כן
o לא
חודש התחלה: ______
שנת התחלה: ______

חודש סיום: ______
שנת סיום: ______ שירותי ייעוץ תקשורת:____________________
תכנון אסטרטגיה תקשורתית:_______________
דוברות:______________________________
יחסי ציבור:___________________________
אחר:________________________________

5. פרטים נוספים לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף וניקוד איכות ראש הצוות: _____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
הריני מצהיר כי כל הפרטים המפורטים לעיל ובטבלה המצורפת נכונים ומדויקים, והנני נותן את הסכמתי לאימות הפרטים האמורים על ידי נציג הסינמטק מול כל גורם לרבות אנשי הקשר המצוינים בטבלה.
תאריך: _______ שם מלא של ראש הצוות המוצע: _________ חתימת ראש הצוות המוצע: ________

אישור עו"ד
אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם ראש הצוות המוצע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
________________
חתימה וחותמת עו"ד

תאריך: _____________ שם מלא של המציע: ___________ חתימת המציע: _______________
אישור עו"ד
אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
________________
חתימה וחותמת עו"ד

נספח 9
תאריך: _____________
לכבוד
ועדת המכרזים
סינמטק תל אביב

א.ג. נ.,
הנדון: תצהיר בדבר מצב המציע
אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:
1. אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ (להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע למכרז מס' 19/001 למתן שירותי ייעוץ תקשורת, אסטרטגיה תקשורתית, דוברות ויחסי ציבור לסינמטק תל אביב.

2. הנני מצהיר בזאת כדלקמן:
2.1 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, פשיטת רגל או פירוק;
2.2 המציע אינו עומד בפני חדלות פירעון;
2.3 לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים בשיעור הגבוה מההון העצמי שלו.
3. זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

______________
חתימת המצהיר/ה

אישור
אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
________________
חתימה וחותמת עו"ד
נספח 10
אמות מידה לבחינת איכות הצעת המציע

אמת המידה חלוקת קריטריונים
ניקוד מרבי
ניסיון המציע הערכת איכות ניסיונו של המציע, לפי שיקול דעתה המקצועי והבלעדי של העמותה, בשים לב למאפיינים דומים לסוג העבודה הנדרש והכל בשים לב ליכולותיו המוכחות, לשנות פעילותו, למשאבים שיועמדו לרשותו לצורך מתן השירותים, למגוון לקוחותיו, לניסיונו הכללי במתן השירותים נשוא המכרז, לניסיונו בעבודה עם גופים מתחום התרבות ובייחוד גופים בעלי פעילות הדומה לפעילות העמותה (בתחום הקולנוע), לניסיונו בליווי מהלכים של בניה ושיפור תדמית וכיו"ב.
ניקוד האיכות בגין אמת מידה זו יתבסס על המסמכים שיוגשו על ידי המציע בהצעתו. עד 20 נקודות
התרשמות העמותה, לפי שיקול דעתה המקצועי והבלעדי, ממסמך המתודולוגיה ומתוכנית העבודה הכללית והעקרונית שהוצגה על ידי המציע, בשים לב, בין היתר:
• לאסטרטגיה תקשורתית להתמודדות עם האתגרים התקשורתיים היומיומיים העומדים בפני העמותה;
• לאסטרטגיה שיווקית ותדמיתית לעמותה;
• לשמירה וחיזוק תדמיתה של העמותה;
• לפעילויות תקשורתיות יזומות והיערכות לליווי וטיפול במשברים תקשורתיים, וזאת בשים לב: למעמדה של העמותה כתאגיד עירוני, לאופייה ופעילותה, לישימות המתודולוגיה והתכנית, לחשיבה יצירתית וכיו"ב.
ניקוד האיכות בגין אמת מידה זו יתבסס על מסמך המתודולוגיה שיוגש על ידי המציע בהצעתו ועל הצגתו הפרונטאלית. עד 15 נקודות
ניסיון ראש הצוות המוצע התרשמות העמותה, לפי שיקול דעתה המקצועי והבלעדי, מניסיונו של ראש הצוות המוצע, בין היתר: לניסיונו בגיבוש, ליווי, הובלה והטמעה של אסטרטגיה תקשורתית ותדמיתית לעמותה בהליכי בניה וארגון מחדש (עד 5 נק'), לניסיונו במיצוב, שיפור תדמית ומיתוג מחדש (עד 5 נק'), לניסיונו בקידום פעולות תקשורת יזומות (עד 5 נק'), לניסיונו בטיפול במשברים תקשורתיים (עד 5 נק'), לניסיונו בתחומי פעילותה של העמותה ואופייה, לרבות עבודה בסביבה ציבורית (עד 5 נק').
ניקוד האיכות בגין אמת מידה זו יתבסס על המסמכים שיוגשו על ידי המציע בהצעתו. עד 25 נקודות
התרשמות פרונטאלית יקבע מפגש פרונטאלי עם המציע, אליו יזומן ראש הצוות.
המפגש הפרונטאלי יחולק ל-3 חלקים, במסגרתו יידרש ראש הצוות:
א. הצגה פרונטאלית של מצגת הכוללת את עיקרי המתודולוגיה ותכנית העבודה העקרונית שצורפה להצעתם- עד 5 נקודות;
ב. ראיונות אישיים: התרשמות העמותה מראש הצוות (20 נקודות) בשים לב לפרמטרים הבאים: התרשמות מיכולות מוכחות במתן השירותים נשוא המכרז, מידת הניסיון בפרויקטים ובשירותים הדומים לשירותים הנדרשים לעמותה, השכלה, ידע ושיטות עבודה, משאבים ואמצעים, כושר ביטוי, כושר שכנוע ורהיטות, יכולת ליצור קשר בין אישי, יצירתיות ויכולת פתרון בעיות, מידת ההבנה ביחס לפעילות העמותה ולשינויים הצפויים בה, יכולת להזדהות עם מטרותיה, יעדיה והערכים המניעים אותה, התאמה לשיתוף פעולה עם הנהלת העמותה, היכרות עם סוגי המדיות השונים וכן התרשמות כללית – עד 35 נקודות.

עד 40 נקודות
סה"כ 100 נקודות

נספח 11
הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים*
תאריך: _____________
לכבוד
ועדת המכרזים
סינמטק תל אביב

א.ג.נ.,
תצהיר
אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:
1. אני משמש כ _______________ בחברת ______________, מס' תאגיד ____________ (להלן: "המציע") והנני חותם על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע למכרז מס' 19/001 למתן שירותי ייעוץ תקשורת, אסטרטגיה תקשורתית, דוברות ויחסי ציבור לסינמטק תל אביב (להלן: "המכרז"), שפורסם על ידי סינמטק תל אביב, עמותה רשומה (להלן: "הסינמטק");
2. אין ולא יהיה למציע או לראש הצוות, במהלך תקופת מתן השירותים עבור הסינמטק, ניגוד עניינים מכל מן וסוג שהוא, קשרים עסקיים ו/או אישיים ו/או קשרים אחרים ו/או כל עניין אחר שעלולים להעמיד את המציע ו/או ראש הצוות במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים (להלן: ״ניגוד עניינים״);
3. ככל שהמציע יזכה במכרז, המציע וראש הצוות יפעלו בנאמנות כלפי הסינמטק ולטובת האינטרסים שלו בלבד;
4. המציע ומנהל הצוות מתחייבים להימנע מלהימצא במצב של ניגוד עניינים כלשהו עם הסינמטק, ומתחייבים להודיע לסינמטק, מייד עם התעורר חשש כלשהו בדבר הימצאות במצב של ניגוד עניינים עם הסינמטק כאמור;
5. המציע ומנהל הצוות מתחייבים בזאת, כי בכל מקרה בו יתעורר חשש כאמור בסעיף 4 לעיל, לחדול מלבצע כל פעולה בשם הסינמטק ו/או ליתן כל שירות הנוגע לפרויקט ו/או לסינמטק, וזאת עד לקבלת הנחיות הסינמטק בעניין;
6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, להלן יפורטו הגורמים ו/או התאגידים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין למציע ו/או למנהל הצוות ו/או שהמציע ו/או מנהל הצוות מעניקים להם שירותים ו/או שלמציע ו/או למנהל הצוות קיים קשר אישי או עסקי איתם בעת הגשת הצעה למכרז, אשר עלולים להעמיד את המציע ו/או מנהל הצוות במצב של ניגוד עניינים:
מהות הקשר של הגורם ו/או מי מטעמו הגורם

7. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
______________ ____________________
תאריך שם המצהיר
______________ ____________________
ת.ז. חתימת המצהיר
אישור עו"ד
אני הח"מ _____________ עו"ד, מאשר בזאת כי בתאריך _____________ הופיע בפניי _______, אשר זיהה את עצמו באמצעות ת.ז. _____, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי באם לא יעשה כן, יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מסר הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפניי.
________ ______________________
תאריך חתימה וחותמת עו"ד

* המציע ומנהל הצוות שהציג במסגרת הצעתו למכרז, נדרשים לצרף להצעתם הצהרה בנוסח זה, חתומה ומאומתת על ידי עורך דין.

בהתאם להנחיות משרד הבריאות הסינמטק סגור
אנחנו ממשיכים להעלות סרטים לסינמטק VOD
ניתן ליצור קשר ב service@cinema.co.il