לחץ על לחצן ESC לפתיחת סרגל הנגישות עבור לתפריט הראשי דלג לתוכן דלג למפת האתר
close
12.07.20 12.07.20 - ראשון

– קול קורא לקבלת הצעות לשירותי תכנון עיצוב פנים

להורדת קובץ PDF של הקול קורא – לחץ כאן.


1. מבוא
מטרת בקשה זו היא לקבל הצעות לשירותי תכנון ועיצוב פנים עבור סינמטק תל אביב, כמפורט בתיאור השירותים בנספח א'.

2. מסמכי הבקשה
מסמכי הבקשה כוללים את המסמכים הבאים, המהווים חלק בלתי נפרד מהבקשה (להלן: "מסמכי הבקשה"):
2.1 טופס ההצעה, המצורף לבקשה זו ומסומן נספח ב'.
2.2 מסמכים נוספים לפי הפירוט בסעיף 4.

3. תנאי ההשתתפות
מבלי לגרוע מיתר זכויות הסינמטק על פי הוראות בקשה זו, הסינמטק יהא רשאי שלא לשקול או לקבל הצעה, אם המציע אינו עומד, על פי שיקול דעתו, באחד או יותר מהתנאים המנויים להלן:
3.1 על המציע להיות עסק מסחרי הפועל על פי דין, בעל מוניטין מוכר בישראל בתחום אספקת השירותים ואשר עיסוקו בעיצוב פנים.
3.2 למציע ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות באספקת השירותים ולרשותו עומדים כל האמצעים הנדרשים, לרבות כח-האדם הנדרש לצורך מתן השירותים ברמה, באיכות ובמקצועיות הנדרשת, וביכולתו לספק לסינמטק כל שירות נלווה לשירותים, אשר יידרש על-ידו, אף אם שירות נלווה כאמור לא מפורט מפורשות בבקשה זו, הכול באופן אמין, מהיר ובצורה מדויקת ומקצועית, תוך כדי שמירה על לוחות הזמנים שיקבעו מעת לעת על ידי הסינמטק.

4. מסמכים שיש לצרף לטופס ההצעה
4.1 פרטים המוכיחים את עמידתו של המציע בתנאים האמורים בסעיף 3 לעיל, לרבות:
4.1.1 פירוט כוח האדם אשר ברשותו
4.1.2 פירוט לקוחותיו והמלצות מגופים, שהמציע סיפק עבורם שירותי עיצוב, המעידות על עמידתו בתנאים האמורים, כולל התייחסות נקודתית לפרויקטים רלוונטיים. לכל המלצה כאמור יצרף המציע שם ומספר טלפון של איש קשר בגוף הממליץ.
4.2 דוגמת עבודות עיצוב נבחרות
4.3 מסמך קו"ח וניסיון רלוונטי
4.4 תעודת עוסק מורשה בת תוקף לצורך מס ערך מוסף
4.5 אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור
4.6 פירוט מחירי השירותים המוצעים על ידי המציע על פי נספח ב'.
4.7 אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. תדפיס ממאגר המידע של רשות המיסים בדבר עמידתו של המציע בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, בצירוף הצהרתו המאמתת פרטי תדפיס זה.
4.8 כל מסמך אחר שאינו מפורט מפורשות שהמציע נדרש להציג על פי הוראות בקשה זו.
4.9 הסינמטק יהא זכאי לדרוש מהמציע פרטים ו/או מסמכים נוספים המתייחסים למצגים שניתנו בהתאם לבקשה זו, לרבות בקשר לכישוריו, ניסיונו, אמינותו והאמצעים העומדים לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על-פי בקשה זו וכן על פי הצעתו, וכן לבדוק בכל דרך אחרת את קיומם של תנאי ההשתתפות, והמציע יעמיד לרשות הסינמטק את הפרטים והמסמכים הנ"ל בהתאם לדרישות הסינמטק.

5. אופן הגשת ההצעות
5.1 את ההצעה יש להגיש בכתב, כשהיא חתומה כמפורט בנספח ב', במעטפה סגורה, במזכירות משרדי הסינמטק, קומה 1, בימים א'- ה', בין השעות 8:00, עד 16:00, לידי סמדר ברכה. מועד אחרון להגשה הוא: יום ב' 7 בינואר 2019 בשעה 16:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות"). רק הגעתה בפועל של הצעה בהתאם לאמור לעיל תיחשב כהגשת הצעה במסגרת בקשה זו. הצעות שלא תגענה למשרדי הסינמטק כאמור לעיל עד למועד האחרון להגשת ההצעות לא תישקלנה.
5.2 הסינמטק שומר לעצמו את הזכות לדחות מפעם לפעם את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי. על אף האמור, לסינמטק לא תהא כל חובה לדחות את מועד הגשת ההצעות על פי בקשת מציע זה או אחר, מכל סיבה שהיא. במקרה של דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, תימסר על כך הודעה מתאימה למציעים.
5.3 כל הצעה שתוגש במסגרת הליך הבקשה תהא בלתי הדירה, ותעמוד בתוקפה במשך תקופה של מאה ועשרים (120) יום מהמועד האחרון להגשת הצעות (להלן: "תקופת תוקף ההצעה"). הסינמטק אינו מתחייב לשקול את ההצעות ולהחליט לגביהן לפני מועד פקיעת תקופת תוקף ההצעה. הסינמטק יהא רשאי לדרוש מהמציע להאריך את תקופת תוקף ההצעה בתקופה/ות נוספ/ות.
5.4 המציע יחתום על כל עמוד ממסמכי הבקשה ונספחיה, לרבות על טופס ההצעה ובמקום המיועד לכך בסוף טופס ההצעה ובסוף הסכם השירותים, ובשולי חתימתו יפורטו פרטיו האישיים של החותם (או החותמים). במקרה שהמציע הוא תאגיד, עורך הדין יאשר כי החתימה/ות הנ"ל מחייבת/ות את התאגיד על פי מסמכי ההתאגדות של התאגיד. הסינמטק יהא רשאי לא לשקול הצעה שלא מולאה במלואה ונחתמה בהתאם לדרישות סעיף זה.
5.5 המציע יגיש עותק מקור של ההצעה.
5.6 כל שינוי ו/או מחיקה ו/או השמטה ו/או הוספה במסמכי הבקשה (למעט במקומות אשר יועדו במפורש להשלמת הפרטים על-ידי המציע) וכן אי צירוף מסמך להצעה כנדרש בסעיף 4 לעיל, יש בהם כדי להביא לפסילת ההצעה , על פי שיקול דעתו הבלעדי של הסינמטק.

6. הבהרות ושאלות
6.1 נציג הסינמטק לצורכי בקשה זו ולצרכי ההסכם הינו סמדר ברכה, מנהלת השיווק (טל': 03-6060833, דוא"ל smadarb@cinema.co.il)
6.2 תשובות הבהרה לשאלות שיופנו כאמור על ידי המציעים תינתנה בכתב והן תופצנה לכל גורם שיצור קשר בנושא מסמכי הבקשה. רק תשובות או הודעות שינויים שתופצנה בכתב כאמור בין המציעים, תחייבנה את הסינמטק, ויהפכו לחלק ממסמכי הבקשה.
6.3 בכוונת הסינמטק לערוך מפגש מציעים ביום ד' 2 בינואר 2019 בשעה 9:30. מקום המפגש יהיה בסינמטק ברחוב שפרינצק 2 בתל אביב. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. ההשתתפות במפגש אינה חובה.
6.4 מטרת מפגש המציעים ליתן רקע כללי על השירותים המפורטים במסמכי הבקשה ומענה לשאלות אשר עלולות להתעורר אצל המציעים. יחד עם זאת ולמען הסר כל ספק, מטרת מפגש המציעים הנה לשמש כלי עזר אשר מטרתו לנסות וללבן שאלות אשר יתעוררו. מוצהר ומובהר כי דברים אשר יאמרו במהלך מפגש המציעים לא יחייבו את הסינמטק, לא יהוו מצג כלשהו ואין בהם כדי לסתור את מסמכי הבקשה.
6.5 מובהר כי הסינמטק אינו מתחייב לענות על כל השאלות שנשאלו או על כל חלקי שאלה שנשאלה, לרבות אם סבר כי התשובה מובנת מאליה, או כי השאלה אינה אלא הצעה לשינוי תנאי ההתקשרות ולא בקשה להבהרה. מודגש בזה, כי לא יהיה כל תוקף לכל תשובה, הבהרה או שינוי למסמכי הבקשה שלא נמסרו באופן המפורט לעיל, והם לא יחייבו את הסינמטק בכל צורה שהיא.
6.6 אין לראות בהליך זה, לרבות עצם פרסומו, ולרבות תשובות לשאלות הבהרה, משום חוות דעת משפטית או אחרת בשאלה כלשהי הקשורה לבקשה זו. כל מציע נדרש להגיע בעצמו לכלל מסקנה בכל שאלה כאמור.

7. בדיקת ההצעות
7.1 ההצעה כפופה לתנאים המפורטים במסמכי הבקשה. במקרה של סתירה בין מסמכי הבקשה השונים יהיה סדר העדיפות ביניהם בסדר המפורט להלן: עדיפות ראשונה – ההסכם, עדיפות שנייה – טופס ההצעה, עדיפות שלישית – הבקשה להציע הצעות, עדיפות אחרונה – יתר מסמכי הבקשה. על אף האמור לעיל , בכל מקרה של הוראות סותרות, תגבר ההוראה שיש בה להיטיב ביותר עם הסינמטק, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
7.2 הסינמטק ימנה צוות לבדיקת הצעות המציעים, ובכלל זה לעמידת המציע בתנאי ההשתתפות והתאמתו לביצוע העבודה הנדרשת. הסינמטק, הצוות הבודק שמונה מטעמו ו/או כל גורם אחר מטעמו של הסינמטק, יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לזמן את המציע להצגת הצעתו וכן לקבל כל מידע, אישור או מסמך בקשר למציע ו/או לשירותים המסופקים על ידו, אשר עשוי להיות רלבנטי לבחירת ההצעה או השוואתה עם הצעות אחרות.
7.3 הסינמטק יהא רשאי לפסול כל הצעה אם סבר שהמציע לא שיתף פעולה כראוי עם הסינמטק בבדיקת ההצעה או לא מסר לסינמטק מידע כנדרש.
7.4 מבלי לגרוע מהאמור, ההצעה שתיבחר היא זו המעניקה את מרב היתרונות לסינמטק לפי התרשמותו והחלטתו הבלעדית של הסינמטק, ובהתאם לאמות המידה המפורטות להלן.
7.5 אמות המידה לבחירת ההצעה המעניקה את מרב היתרונות לסינמטק הן אלה:
7.5.1 המחיר המוצע.
7.5.2 אמינותו של המציע, כישוריו, ניסיונו, מומחיותו ותחומי התמחותו. נקודות נוספות ינתנו למציע אשר לו ניסיון בתחום העיסוק.
7.5.3 המלצות אודות המציע, אם נדרשו לפי תנאי המכרז, ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות.
7.5.4 איכות העבודה או השירות המוצעים או נתונים מיוחדים שלהם, והתאמתם לדרישות הסינמטק.
7.5.5 ניסיון בתכנון ועיצוב במתחמים המיועדים להכיל כמות קהל בתחלופה גבוהה
7.5.6 ניסיון בתכנון ועיצוב עבור גופי תרבות, קולנוע, תיאטרון, פסטיבלים, תערוכות וסוגי מתחמים נוספים הקשורים בתחום פעילותו של הסינמטק
7.5.7 ניסיון בתכנון ועיצוב עבור מתחמים המיועדים להכיל קהלים מסוגים שונים (לדוגמא – פעילויות לילדים לצד פעילות נפרדת למבוגרים)
7.5.8 זמינות מלאה לסינמטק בהתאם להגדרות צרכי העבודה ויכולת להתחייב לפרויקט ארוך טווח.

8. היעדר חובה לקבל הצעה כלשהי
8.1 מסמכי בקשה זו, לרבות ההסכם, אינם מהווים הצעה או התחייבות כלשהי מטעם הסינמטק להתקשר בהסכם או משום התחייבות אחרת כלשהי לרכישת השירותים/הטובין.
8.2 הסינמטק אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. הסינמטק רשאי להרחיב או לצמצם את היקף הבקשה ו/או השירותים או לבטלם, מכל סיבה שהיא.
8.3 הסינמטק יהא רשאי לפצל את ההתקשרות בין מספר מציעים שונים ו/או לבטל את הליכי הבקשה ואף לפנות בבקשה חדשה, וכל פעולה נוספת שימצא לנכון, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי, ולמציע לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כנגד הסינמטק במקרה זה.
8.4 הסינמטק יהא רשאי, אך לא חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג, לפנות למציעים או מי מהם בבקשה לקבלת פרטים נוספים והארות ואף להשלים פרטים בקשר להצעה כלשהי בכל מועד שהוא.

9. העדר קיומה של חובה לעריכת מכרז
יובהר, כי לא חלה על הסינמטק חובה לעריכת מכרז, בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992, בקשר עם בקשה זו. אין לראות בבקשה זו משום עריכת מכרז והדינים החלים על מכרזים ציבוריים לא יחולו עליה.

10. סודיות, איסור הפצת מסמכי הבקשה ושימוש בהצעה
10.1 כל מסמכי הבקשה, לרבות ההסכם הינם רכוש הסינמטק והם נמסרים למציע לשם הגשת הצעתו, והמציע אינו רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין בהם או להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי.
10.2 לסינמטק תהא האפשרות להשתמש בהצעה ובמידע הכלול בה לכל צורך הקשור בפעילותו, לרבות מסירת מידע במסגרת מתן זכות עיון כאמור לעיל.
10.3 המציע מתחייב לשמור בסודיות מלאה ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף, את הבקשה, נספחיה וכל מידע שיגיע אליו בקשר לבקשה או מתוקף השתתפותו בתהליכי הבקשה, וזאת ללא הגבלה בזמן וכן כי לא יעשה כל שימוש במידע שהגיע אליו כאמור, למעט לצורך הגשת ההצעה.

11. הודעה על תוצאות הבקשה
בכפוף לאמור בבקשה זו, הודעה על תוצאות הבקשה תימסר בכתב לכל מציע על פי כתובתו, כמצוין בהצעות, עד לא יאוחר מיום 31 בינואר 2019. להסרת ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה כל תוקף לכל הודעה בדבר תוצאות הבקשה, והיא לא תחייב את הסינמטק בכל צורה שהיא, אלא אם נמסרה בכתב על פי הוראות סעיף 4 זה.

בכבוד רב,
סינמטק תל אביב

נספח א' – תיאור השירותים

כללי
סינמטק תל-אביב מוציא לפועל תוכנית מיתוג מחדש, הכוללת שפה ויזואלית חדשה, תוכנית אמנותית מעודכנת ופעילות מעודכנת לפי קהלי יעד מוגדרים.

מהות ההתקשרות
1. יעוץ כללי בתחום עיצוב פנים
2. תכנון ועיצוב מחדש של מתחם הקופות בסינמטק

תיאור השירותים הנדרשים להצעה זו:
1. יעוץ כללי בתחום עיצוב הפנים לגבי מתחם הסינמטק בתל-אביב.
2. תכנון ועיצוב מחדש של מתחם הקופות בסינמטק – כולל הצעת קונספטים, הדמיות, הכנת תכניות מפורטות ופיקוח וליווי הביצוע.
3. הרחבת שירותים אופציונלית בעתיד: הכנת הצעות לעיצוב מחדש של אזורים נבחרים נוספים במתחם הסינמטק בתל-אביב, כולל הצגת מספר אלטרנטיבות והכנת הדמיות להמחשה.

דגשים והבהרות להצעה:
1. במבנה הסינמטק הגבלות מחמירות לגבי מרחב השינויים האפשרי במתחם. טווח השינויים האפשרי הוא מצומצם ועיקר עבודת העיצוב תתמקד בעיצוב פנים ושינויים "קוסמטיים" (צבעוניות, ריהוט, סידור ומיקום בחלל וכד'), ולא בשינוי אדריכלי מבני. הספק הנבחר יידרש להבנת המגבלות במבנה ועבודה מול הגורמים הרלוונטיים לבדיקת היתכנות הצעת העיצוב.
2. סינמטק תל-אביב מתעתד לביצוע שינויים בחלל בצורה הדרגתית לאורך תקופה ארוכה. לכן נדרשת גמישות מהספק הנבחר לגבי לוחות זמנים ויכולות ליווי תהליך עיצוב לתקופה ארוכה.

נספח ב' – הצעת המחיר

את הצעת המחיר יש להגיש בהתאם לסעיפים הבאים:

1 מחיר לשעת עבודה
יעוץ כללי בתחום העיצוב –
תמחור שעת עבודה לליווי פרויקט עיצוב, יעוץ כללי, הכנת תכניות והצעות לעיצוב בהתאם לדרישות סינמטק תל אביב

הערות: נדרש תעריף לשעת עבודה

2 מחיר לפרויקט
תכנון ועיצוב מחדש של מתחם הקופות בסינמטק
יש לתמחר כל סעיף בנפרד
סעיף מחיר
תכנון, קונספטים והדמיות
תכנון מפורט, כולל הכנת מפרטים למכרז ביצוע
ליווי ופיקוח
סה"כ מחיר לפרויקט
ש"ח
הערות

המחירים אינם כוללים מע"מ.

בהתאם להנחיות משרד הבריאות הסינמטק סגור
אנחנו ממשיכים להעלות סרטים לסינמטק VOD
ניתן ליצור קשר ב service@cinema.co.il