לחץ על לחצן ESC לפתיחת סרגל הנגישות עבור לתפריט הראשי דלג לתוכן דלג למפת האתר
היום בסינמטקהיום בסינמטק
close
היום בסינמטקהיום בסינמטק

מכרז מס' 19/002 | למתן שירותי עיצוב וגרפיקה לסינמטק תל אביב

להורדת המכרז לשירותי עיצוב וגרפיקה כקובץ PDF לחץ כאן 

להורדת הסכם התקשרות מכרז עיצוב וגרפיקה בקובץ PDF לחץ כאן

להורדת מפרט השירותים בקובץ PDF לחץ כאן

 

מכרז מס' 19/002

למתן שירותי עיצוב וגרפיקה לסינמטק תל אביב

חוברת תנאי המכרז

ינואר 2019
 מבוא
  • כללי
סינמטק תל אביב, עמותה רשומה (להלן: "העמותה" או "הסינמטק") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי עיצוב וגרפיקה (להלן: "השירותים"), הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 • רקע
1.2.1         העמותה הינה תאגיד עירוני של עיריית תל-אביב יפו בהתאם להוראות סעיף 249(30) לפקודת העיריות [נוסח חדש] ועל פי נוהל אסדרת עמותה עירונית של משרד הפנים.
1.2.2         כחלק בלתי נפרד ממהלך עבודתה השוטפת, נדרשת העמותה לשירותי עיצוב וגרפיקה, וזאת לצורך הכנת חומרי הסברה שונים הנוגעים למכלול פעילותה, ובין היתר, הודעות, מודעות, ופרסומים שונים בצורת מסמכי פרינט ו/או מסמכים דיגיטליים, אשר יופצו בתפוצות מגוונות.
1.2.3         לאור האמור לעיל, מבקשת העמותה להתקשר עם גורמים מקצועיים אשר הנם בעלי ידע וניסיון מוכחים בביצוע השירותים הנדרשים.
 • מטרת המכרז
מטרת הסינמטק במכרז זה, הנה להתקשר עם עד שני מצעים זוכים, אשר יעמדו בתנאי הסף הקבועים למכרז בהסכם מסגרת למתן שירותי עיצוב וגרפיקה, אשר יעניקו לסינמטק את השירותים הנדרשים עם פרויקטים שונים בסינמטק, על פי הצורך, ועל פי שיקול דעתו של הסינמטק ובהתאם לתנאים הקבועים במכרז זה.
 • הגדרות
1.4.1          לצרכי מכרז זה, משמעות המונחים שלהלן תהיה כפי שזו מפורטת בצידם:
"העמותה/הסינמטק"
סינמטק תל-אביב, עמותה רשומה;
"המכרז"
"הסכם ההתקשרות"
מכרז זה אשר פורסם על ידי הסינמטק, על כל נספחיו, מסמכיו והעדכונים וההבהרות שצורפו אליו;
הסכם ההתקשרות למתן השירותים, אשר ייחתם בין העמותה לבין כל אחד מהמציעים הזוכים, בנוסח המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז;
"השירותים"
השירותים נשוא המכרז, כמפורט במסמכי המכרז לרבות השירותים המפורטים במסמך ג' (מפרט השירותים), השירותים המפורטים בתמצית בסעיף ‎1.5 להלן ובהצעת המחיר של המציע כמפורט בטבלה שבנספח 2.1 למכרז;
"המציע הזוכה"/ "נותן השירותים"
מציע אשר יוכרז כזוכה במכרז עימו תחתום העמותה על הסכם התקשרות מחייב אשר נוסחו מצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז;
 • השירותים
כאמור לעיל, בכוונת העמותה לבחור עד שני מציעים זוכים אשר יעניקו את השירותים לעמותה בהתאם להנחיותיה של העמותה כפי שתועברנה מעת לעת, וכמפורט במסמכי המכרז.
מבלי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי המכרז ובכלל זה מפרט השירותים וטבלת העבודות המופיעה בנספח 2.1 למסמכי המכרז ואשר תצורף לאחר מכן להסכם השירותים כמחירון עבודות מוסכם, להלן יפורטו בתמצית השירותים הנדרשים במסגרת המכרז:
1.5.1         מבלי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי המכרז, השירותים הנדרשים במסגרת המכרז כוללים את השירותים הבאים: עיצוב תכניה, עיצוב כתב עת ועיצוב אלמנטים גרפיים נוספים לרבות פליירים, הזמנות, מודעות לעיתון, באנרים, שקופיות.
1.5.2         המציעים הזוכים יידרשו לספק את כל השירותים לסינמטק במהירות ובמקצועיות, בהתאם ללוחות הזמנים אשר יוכתבו על ידי הסינמטק בתיאום עימם.
1.5.3         מובהר, כי המציעים הזוכים יהיו רשאים, לאחר קבלת אישור בכתב מראש של הסינמטק, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להתקשר בהסכמים עם צדדים שלישיים לצורך מתן השירותים, אולם בכל מקרה המציעים הזוכים יהיו אחראיים באופן בלעדי כלפי הסינמטק בכל הקשור לאספקת השירותים ובכל הקשור לעמידתם בתנאי מסמכי המכרז ובכלל זה הסכם ההתקשרות המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז.
1.5.4         מובהר בזאת, כי בשים לב למהות השירותים, אופיים וחשיבותם, אין בתיאור השירותים כאמור בסעיף זה לעיל כדי להוות רשימה סגורה ביחס לשירותים הנדרשים והעמותה שומרת לעצמה את הזכות להזמין מנותן השירותים שירותים נוספים אשר יידרשו לה הקשורים והנדרשים מעצם טבעם וטיבם לתהליכים שבעמותה ו/או השירותים עצמם ו/או שירותים הנמצאים בתחום עיסוקו ומומחיותו של המציע הזוכה.
 • הסכם התקשרות כהסכם מסגרת
1.6.1         כאמור לעיל, בכוונת העמותה לפצל את ההתקשרות נשוא מכרז זה ולהתקשר בהסכם מסגרת עם עד 2 מציעים זוכים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
1.6.2         הסכם ההתקשרות שייחתם בין העמותה לבין כל אחד מהמציעים שיזכו במכרז, יהיה הסכם מסגרת למתן שירותים, כאשר העמותה ו/או מי מטעמה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל פי צרכיה, תעביר למי מבין המציעים הזוכים, הזמנות עבודה לביצוע השירותים מכוחו של הסכם ההתקשרות, מעת לעת ובהתאם להוראות שלהלן לעניין חלוקת המטלות.
 • חלוקת המטלות
1.7.1         חלוקת המטלות נשוא השירותים בין המציעים הזוכים תהא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העמותה, ובשים לב לאופן מתן השירותים על ידי המציעים הזוכים, להערכתם ולשביעות רצונה של העמותה, וזאת בשים לב לעמידתם בלוחות זמנים, לרמת איכות השירותים המוענקים על ידם, למידת זמינותם וכיו"ב.
1.7.2         למען הסר ספק מובהר, כי אין בזכייה במכרז זה כדי להבטיח למי מהמציעים הזוכים כי העמותה תזמין ממנו שירותים כלשהם ו/או בהיקף כלשהו, ומכרז זה אינו יוצר כלפי המציעים הזוכים כל התחייבות למעט התחייבותה של העמותה להכללתם ברשימת המציעים הזוכים במכרז.
1.7.3         עוד מובהר, כי אין באפשרותה של העמותה לדעת ו/או להציג במועד זה את ההיקף ו/או האופי ו/או ההנחיות המפורטות ביחס למטלות השונות שיימסרו על ידה למציעים הזוכים בפועל מעת לעת, ואלה יועברו ויתואמו בד בבד עם הזמנת מטלה ו/או שירותים כלשהם.
1.7.4         למען הסר ספק, מובהר כי העמותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית שלא לפנות למציעים הזוכים לצורך קבלת שירותים הנכללים במכרז זה, ובמקום זאת לבצע בעצמה את השירותים או להתקשר עם כל גורם אחר לצורך כך, הכל בהתאם להוראות הדין. בהתאם, מובהר מפורשות כי למציעים הזוכים לא תוענק בלעדיות כלשהי על ידי העמותה ביחס לשירותים.
1.7.5         מובהר, כי מסירת מטלות בהתאם להוראות מכרז מסגרת זה, כפופות לקבלת האישורים התקציביים המתאימים לביצוען.
1.7.6         בעצם הגשת ההצעה למכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד העמותה ו/או מי מטעמה בגין ו/או בקשר הוראות מכרז זה.
 • סדרי עדיפות ותיאומים
1.8.1         העמותה תהא רשאית להעביר למציע הזוכה מספר מטלות במקביל, וזאת מכוח הסכם ההתקשרות שייחתם בין הצדדים. במקרה בו תמסור העמותה למציע הזוכה מספר מטלות כאמור, תהיה העמותה רשאית לקבוע את סדרי העדיפויות בין המטלות שיעברו למציע הזוכה והמציע הזוכה יבצע את המטלות המפורטות בהזמנות העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שייקבע מעת לעת על ידי העמותה.
1.8.2         המטלות הנדרשות במסגרת הזמנת עבודה כוללות את כל הדרוש לביצוע השירותים במלואם, כולל תאום עם נותני שירותים אחרים העובדים במסגרת פרויקטי העמותה וקבלת כל האישורים לביצוע השירותים לפי כל דין.
1.8.3         מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המציע הזוכה ישתף פעולה באופן מלא, עם כל הגורמים הרלוונטיים האחרים בפרויקט, הכל בהתאם להוראות והנחיות העמותה.
 • תקופת ההתקשרות
1.9.1         תקופת ההתקשרות עם כל אחד מן המציעים הזוכים במכרז תהא לתקופה של שנה (12 חודשים) מהמועד בו ייחתם הסכם ההתקשרות עימו על ידי הסינמטק. לסינמטק תהא מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות שנה נוספת (12 חודשים) כל אחת.
1.9.2         מובהר, כי לסינמטק תהא רשאית, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובלא שיצטרך לנמק החלטתו, להאריך את תקופת ההתקשרות רק עם חלק מהמציעים הזוכים בעוד שביחס לחלקם תקופת ההתקשרות לא תוארך, והמציעים הזוכים מוותרים בזאת מראש על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה.
1.9.3         למען הסר ספק מובהר כי בגין כל מטלה, תועבר לידי המציע הזוכה הרלוונטי על ידי הסינמטק "הזמנת עבודה", אשר תפרטנה את התנאים, לוחות הזמנים, הדרישות וההנחיות הנוגעות למטלה הספציפית המועברת.
 • לוחות זמנים
לוחות הזמנים המתוכננים להליך הינם כדלקמן:
פרסום המכרז
יום ו' 11.1.2019;
המועד האחרון לשאלות הבהרה
יום ה' 17.1.2019, עד השעה 12:00;
המועד האחרון להגשת ההצעות
יום ה' 24.1.2019, עד השעה 12:00.
העמותה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך, בהודעה שתינתן למציעים.
 
 1. תנאי ההשתתפות
לאור מורכבותם של השירותים, מהותם וחשיבותם, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:
 • בעל ניסיון מוכח של לפחות שלוש (3) שנים במתן שירותי עיצוב, גרפיקה וקריאייטיב ;
 • המציע הינו בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976;
לצורך תנאי הסף שלעיל "שירותי עיצוב וגרפיקה" משמעותם: עיצוב תכניה, כתב עת ואלמנטים גרפיים נוספים לרבות פליירים, הזמנות, מודעות לעיתון, באנרים, שקופיות כמסמכי פרינט ו/או מדיה דיגיטלית מסוגים שונים ובתפוצות שונות.
 1. שקילת ההצעות
3.1      ההצעות תיבדקנה על ידי העמותה, אשר רשאית להיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכון.
3.2      לאור מהות השירותים וחשיבותם, מובהר ומודגש בזאת במפורש כי העמותה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי. עוד מובהר כי העמותה תהא רשאית, אך לא חייבת, במקרה ותסבור כי אין לקבל אף אחת מן ההצעות, לנהל משא ומתן עם המציעים בעלי ההצעות הטובות ביותר מבין ההצעות שהוגשו, לפי שיקול דעתה, ועל פי תוצאות משא ומתן זה להחליט אם לקבל את הצעתם או לבטל את המכרז.
3.3      בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על פי השלבים הבאים:
 • שלב א' – בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף של ההליך
בשלב זה תיבדק עמידת המציעים בתנאי הסף של המכרז. רק מציעים העומדים בתנאי הסף של ההליך יעברו לשלב ב'.
 • שלב ב' – ניקוד מרכיב איכות ההצעה
בשלב זה תיבחן איכות ההצעות (מרכיב המהווה 60% מהציון הסופי המשוקלל של ההצעה) על ידי ועדת משנה מקצועית, אשר תמונה על ידי ועדת המכרזים של העמותה (להלן: "ועדת המשנה"). ציון איכות ההצעה שיוענק להצעת המציע יחושב כממוצע של הניקוד שיוענק להצעתו של המציע על ידי כל חברי ועדת המשנה (ביחס לאמות המידה הרלוונטיות).
תשומת לב המציעים מופנית לאמות המידה המקצועיות לבחינת איכות הצעות המציעים המפורטות בנספח 9 לחוברת תנאי המכרז.
שלב זה יחולק לשני תתי שלבים:
א.      תת-שלב 1 – ההצעות יבחנו וינוקדו על פי אמות המידה הבאות מתוך נספח 9:
                                                                  i.      ניסיון המציע במתן שירותים לגופים הפועלים בתחום התרבות;
                                                                ii.      תיק עבודות.
חמשת המציעים אשר יקבלו את הניקוד הגבוה ביותר על פי אמות המידה לעיל המופרטות בנספח 9 לחוברת תנאי המכרז, יעברו לתת השלב הבא.
ב.      תת-שלב 2 – חמשת המציעים בעלי הניקוד בתת שלב 1, כאמור לעיל, יזומנו לראיון אישי והצעותיהם ינוקדו בהתאם לאמות המידה הנותרות המופרטות בנספח 9:
                                                                   i.     ראיון אישי עם המציע;
                                                                 ii.     הערכת שביעות רצון של מזמיני עבודה קודמים.
ניקוד האיכות הכולל של כל אחת מחמשת ההצעות בעלות הניקוד הגבוה ביותר על פי תת שלב 1, יהיה סכום הניקוד שניתן לכל מציע בתת שלב 1 ובתת שלב 2 ותוצאה זו תשמש לחישוב הניקוד המשוקלל של כל הצעה במסגרת שלב ד' להלן.
 • שלב ג' – ניקוד מרכיב המחיר
בשלב זה תשוקללנה הצעות המחיר של המציעים (מרכיב המהווה 40% מהציון הסופי המשוקלל של ההצעה). ההצעה הזולה ביותר תקבל את הניקוד המרבי וכל יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה.
הצעת המחיר המשוקללת הזולה ביותר         X  100 =  הניקוד של ההצעה הנבחנת             
הצעת המחיר המשוקללת הנבחנת
 
שקלול מרכיבי הצעת המחיר לצורך סעיף זה, יבוצע באופן הבא:
הצעת המחיר המשוקללת תהיה שווה לסכום של כל המכפלות של הצעת המחיר בעבור כל שירות או מוצר על פי הטבלה שבנספח 2.1 במשקל שניתן לאותו מוצר או שירות.
 
קבוצת סעיפי מחירון
משקל
מחיר מוצע
(לצורך הדוגמא בלבד)
רכיב מחיר משוקלל (לצורך הדוגמא בלבד)
A
50%
6,500
3,250
B
20%
3,200
640
C (המחיר המוצע יוכפל ב-20)
30%
270
1,620
סה"כ
100%
5,510
הצעת המחיר המשוקללת
5,510
בדוגמה הנ"ל, העמודה "רכיב מחיר משוקלל" מבטאת את אופן החישוב אותו תבצע העמותה בעת חישוב הצעת המחיר המשוקללת לכל קבוצת סעיפי מחירון בהצעת המחיר, מהווה את המכפלה של סכום המחירים המוצעים שניתן לכל קבוצת הסעיפים ע"י המציע, במשקל הניתן לקבוצה ע"י העמותה. הסכום של כל רכיבי המחיר המשוקללים בהצעת המחיר, ייתן את הצעת המחיר המשוקללת (אשר על פי הדוגמא הנ"ל היא 2,710).
מובהר כי התחרות בין המציעים בגין רכיב המחיר תהיה על גובה הצעת המחיר המשוקללת.
0.5*A + 0.2*B + 0.3*(C *20) = הצעת המחיר המשוקללת
דוגמה מספרית לשקלול הצעות המחיר המשוקללות במקרה בו נבחנות 2 הצעות – הצעת המחיר המשוקללת של המציע אחד הינה 5,000 ושל המציע השני 5,510:
המציע שלו הצעת המחיר המשוקללת הזולה ביותר (5,000) – יקבל את הניקוד המרבי בגין מרכיב המחיר, דהיינו – 100 נקודות.
המציע השני שהציע את ההצעה היקרה יותר (5,510) – יקבל את ניקוד היחסי אשר יחושב לפי החישוב שלהלן:
ובהתאם לנוסחה שלעיל: 90.7 נקודות = 100 X 5,000/5,510
כלומר הציון של המציע השני בגין מרכיב המחיר יהיה 90.7 נקודות.
על מנת לאפשר לעמותה לקבוע את ניקוד האיכות של כל הצעה, באופן אובייקטיבי, נדרשים המשתתפים לשים את טופס הצעת המחיר (נספח 2.1), וכן כל מסמך אחר המפרט את מחיר ההצעה, במעטפה סגורה ונפרדת, אשר תיפתח ותיבדק רק לאחר שיושלם תהליך מתן ניקוד מרכיב האיכות להצעות המשתתפים, בהתאם לשלבים המפורטים לעיל.
 • שלב ד' – שקלול מרכיב האיכות ומרכיב המחיר ומתן ציון סופי להצעה
לאחר שקלול מרכיב המחיר, יינתן לכל הצעה ציון סופי משוקלל על פי היחס הבא: משקלה של הצעת המחיר המשוקללת יהיה 40% ומשקלו של ציון האיכות יהיה 60%.
ההצעות ידורגו בהתאם לציון הסופי המשוקלל.
3.4      העמותה תהא רשאית לשקול בין יתר שיקוליה את כושרו של המציע, ניסיונו במתן שירותים דומים ובביצוע עבודות דומות, לרבות עבודות קודמות שבוצעו עבור העמותה ו/או גופים ציבוריים אחרים, יכולתו הארגונית והכלכלית, וכל שיקול או נימוק אחר כפי שתמצא העמותה לנכון.
3.5      מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה, העמותה תהיה רשאית שלא למסור את העבודות נשוא מכרז זה למציע שהצעתו היא הטובה ביותר או לכל מציע אחר, וזאת, בין היתר, עקב ניסיונה הרע של העמותה עם המציע, היכרותה את המציע, או במידה שמדובר בתאגיד, עקב ניסיונה הרע עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו ו/או היכרותה אותם. כמו כן, תהיה רשאית העמותה שלא למסור את העבודות נשוא מכרז זה למציע שהצעתו היא הטובה ביותר או לכל מציע אחר, וזאת אם יתברר לה, על פי בדיקות שתערוך, ועל פי שיקול דעתה המקצועי, כי לגופים ציבוריים אחרים יש ניסיון רע עם המציע, ובמקרה שהמציע הנו תאגיד, עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו.
3.6      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא העמותה רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה על פי מסמכי המכרז, וזאת על פי שיקול דעתה הסופי והבלעדי של העמותה.
3.7      מבלי לפגוע באמור, העמותה שומרת על זכותה לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל מועד שהוא, לרבות לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות. בכלל זה, מספר ההצעות אשר תוגשנה, והסכום הנקוב בהן, הנם נימוקים אשר עשויים לעמוד ביסוד החלטת העמותה לבטל את המכרז. למען הסר ספק מובהר כי לעמותה שמור שיקול הדעת שלא לבחור בכל הצעה אם המחיר הנקוב בה אינו נמוך דיו, או שהנו בלתי סביר, ולמציעים לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך.
3.8      העמותה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע ו/או לצדדים שלישיים בדרישה להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו של מציע ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך, אישור, היתר או רשיון כנדרש לפי תנאי מכרז זה, ולרבות לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, ובלבד שכל מסמך, רישיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת הצעות.
3.9      העמותה שומרת לה את הזכות למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכל לפי שיקול דעת ועדת המכרזים של העמותה.
3.10  העמותה שומרת לעצמה את הזכות לזמן את המציע לראיון אישי, והכל על פי שיקול דעתה.
3.11  העמותה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
3.12  העמותה רשאית, אך לא חייבת, לפצל את ההתקשרות בין מספר מציעים לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה שהעמותה תבחר לפצל את ההתקשרות, תפנה העמותה למציע או למציעים שהצעתם דורגה לאחר הצעת המציע שהצעתו דורגה במקום הראשון, ותציע להם להפחית את הצעתם הכספית ולהשוותה למחיר שהוצע על ידי המציע שהצעתו דורגה במקום הראשון (ככל שהצעת המחיר שלהם גבוהה יותר. ככל שהצעת המחיר שלהם נמוכה יותר תיוותר הצעתם המקורית על כנה). למען הסר ספק מובהר, כי לעמותה שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט לקבוע את מספר המציעים שהיא תפנה אליהם כאמור בסעיף זה, והמציעים מוותרים בזאת, בויתור בלתי חוזר, על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי העמותה בעניין זה. למען הסר ספק מובהר, כי היה והעמותה תממש זכותה לפיצול כאמור, יהיה לה שיקול הדעת הבלעדי באשר לקביעת היקף ההתקשרות עם כל אחד מהמציעים הזוכים ולזוכים אין ולא תהיה זכות מוקנית להיקף התקשרות מינימאלי כלשהו, ללא קשר לתוצאות המכרז. לכל אחד מהמציעים הזוכים, לא תהיה, ובעצם הגשת הצעתם זו הם מוותרים, באופן בלתי חוזר, ומתחייבים שלא להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העמותה בקשר עם פיצול הזכייה במכרז ובקשר עם היקף ההתקשרות שייקבע על ידי העמותה עם כל אחד מהזוכים, ולרבות כל טענה בדבר זכאות לפיצוי ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל כך.
 
 1. מסמכי המכרז
אלה המסמכים המהווים את מסמכי המכרז:
4.1     מסמך א' – חוברת תנאי המכרז, על נספחיה (מסמך זה):
 • נספח 1 – טופס פרופיל המציע;
 • נספח 2 – טופס ההצעה;
 • נספח 2.1- טופס הצעת המחיר- יש להגיש במעטפה סגורה ונפרדת;
 • נספח 3 – הצהרת המציע בדבר הבנת תנאי המכרז;
 • נספח 4 – אישור עורך דין;
 • נספח 5 – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
 • נספח 6 – הצהרה על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים מתווכים";
 • נספח 7 – תצהיר פירוט ניסיון המציע להוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎1 לחוברת תנאי המכרז;
 • נספח 8 – תצהיר בדבר מצב המציע;
 • נספח 9 – אמות המידה המקצועיות לבחינת איכות ההצעה;
 • נספח 10 – תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים.
4.2     מסמך ב' – הסכם התקשרות;
4.3     מסמך ג' – מפרט השירותים.
4.4     כל מסמכי המכרז, בין שצורפו ובין שלא, מהווים רכושה של העמותה ונמסרים למציעים לשם הכנת הצעתם והגשתה ולשם כך בלבד. על המציעים להחזיר את מסמכי המכרז עד למועד האחרון להגשת ההצעות. למען הסר ספק מובהר, כי מסמכים אלה הם רכושה של העמותה גם לאחר שמולאו על ידי המציע, וכי העמותה תוכל לעשות בהם כל שימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין אם המציע נבחר לבצע את השירותים ובין אם לאו, מבלי שלמציע תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך. אין המציעים רשאים להעתיק את מסמכי המכרז או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
4.5     עיון במסמכי המכרז יתאפשר באתר האינטרנט של העמותה בכתובת www.cinema.co.il תחת "קול קורא | מכרזים | דרושים" המופיע בסרגל התחתון של עמוד הבית.
 
 1. מסמכים שיש לצרף לטופס ההצעה
5.1     להוכחת ניסיון המציע ואנשי הצוות כנדרש בתנאי המכרז, וכן לצורך בחינת איכות המציע ואנשי הצוות בהתאם לאמות המידה הקבועות במכרז, יצרף המציע את כל האישורים והמסמכים הנדרשים, ובכלל זה יצרף את המסמכים הבאים:
 • להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף 1 לעיל יצרף המציע תצהיר ערוך ומאומת כדין בנוסח המצורף כנספח 7 לחוברת תנאי המכרז.
בנוסף, יצרף המציע כתמיכה בתצהירו אסמכתאות ואישורים ממזמיני העבודות בפרויקטים כתמיכה בתצהירו ופירוט מילולי של הפרויקטים שביצע להוכחת עמידתו בתנאי הסף;
ועדת המכרזים רשאית לדרוש המלצות ואישורים ממזמיני העבודות בפרויקטים אותם הוא מציג להוכחת העמידה בתנאי הסף למכרז. מסמכים אלה ישמשו הן לצורך בחינת עמידת המציע בתנאי הסף והן לצורך מתן ניקוד איכות בהתאם לאמות המידה הקבועות במכרז.
בנוסף, יצרף המציע קו"ח, פירוט הניסיון המקצועי הרלוונטי, תעודות, המלצות ואישורים ממזמיני העבודות בפרויקטים אותם הוא מציג להוכחת העמידה בתנאי הסף למכרז. מסמכים אלה ישמשו הן לצורך בחינת עמידת המציע בתנאי הסף והן לצורך מתן ניקוד איכות בהתאם לאמות המידה הקבועות במכרז.
 • כן יצרף המציע להצעתו את כל המסמכים האחרים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבועים בסעיף ‎2 לעיל, ובכלל זה כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף ‎2 לעיל.
מובהר כי המסמכים והמידע הנ"ל ישמשו הן לצורך בחינת עמידת המציע בתנאי הסף והן לצורך מתן ניקוד איכות בהתאם לאמות המידה הקבועות במכרז.
5.2     על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לצירופים אחרים הנדרשים על פי תנאי מכרז זה, ובנוסף למסמכי המכרז החתומים, גם את המסמכים המפורטים להלן:
 • טופס פרופיל מציע בהתאם לנוסח המצורף כנספח 1 לחוברת תנאי המכרז;
 • טופס ההצעה מלא וחתום, בנוסח המצורף כנספח 2 לחוברת תנאי המכרז;
תשומת לב המציעים, כי את טופס הצעת המחיר יש להגיש על גבי נספח 2.1 לחוברת תנאי המכרז במעטפה חתומה, סגורה ונפרדת.
 • הצהרת המציע (אישור על הבנת תנאי המכרז), בנוסח המצורף כנספח 3 לחוברת תנאי המכרז;
 • אישור תקף מפקיד השומה, או רואה חשבון המעיד שהמציע מנהל כדין פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל על-פי פקודת מס הכנסה, התשכ"א- 1961 וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975;
 • אישור תקף על ניכוי מס במקור;
 • אישור עו"ד, על פי הנוסח שבנספח 4 לחוברת תנאי המכרז, המפרט כדלקמן –
א.        כי ביצוע העבודות וההתקשרות בחוזה זה לביצוען הינן במסגרת סמכויות המציע;
ב.        שמות המנהלים של המציע;
ג.           שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את המציע;
ד.         פירוט בעלי המציע;
ה.         אישור כי החתומים על ההצעה ומסמכי המכרז מוסמכים לעשות כן, וחתימתם מחייבת את התאגיד המציע לכל דבר ועניין.
 • תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום, בנוסח המצורף כנספח 5 לחוברת תנאי המכרז;
 • הצהרה על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמי מתווכים", בנוסח המצורף כנספח 6 לחוברת תנאי המכרז;
 • להדגמת ניסיון המציע לצורך ניקוד איכות ההצעה על פי אמות המידה המופעיות בנספח 9 לחוברת תנאי המכרז, ישלים המציע את הטבלה בנספח 7 באופן מלא ומפורט, יצרף תיק עבודות ופירוט מילולי של הפרויקטים המדגימים את הקריטריונים לניקוד איכות ההצעה.
5.3     בנוסף, רשאי המציע לצרף להצעה פרטים ומסמכים רלוונטיים נוספים, לצורך הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים ולכל צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו, לרבות בחינת איכותה. הסינמטק יהא זכאי לדרוש מהמציע פרטים ו/או מסמכים נוספים המתייחסים למצגים שניתנו בהתאם הצעתו למכרז, לרבות בקשר לכישוריו, ניסיונו, אמינותו והאמצעים העומדים לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על-פי מכרז זה וכן על פי הצעתו, וכן לבדוק בכל דרך אחרת את קיומם של תנאי ההשתתפות, והמציע יעמיד לרשות הסינמטק את הפרטים והמסמכים הנ"ל בהתאם לדרישות הסינמטק.
5.4     על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז.
5.5     כל מסמכי המכרז, כמפורט בסעיף ‎4 לעיל וכל תיקון, עדכון והבהרה להם, ייחתמו על ידי מורשי החתימה של המציע. דפים אשר לא צוין בהם בדפוס מקום החתימה, ייחתמו בראשי תיבות בלבד בצירוף חותמת המציע. דפים בהם צוין מקום החתימה המיועד בדפוס, לרבות בהסכם ההתקשרות, ייחתמו בשם מלא ובליווי חותמת ועל פי נוהלי המציע. מקום שנדרש אישור עו"ד ו/או רו"ח ימולא וייחתם בידי עו"ד ו/או רו"ח.
5.6     יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעתו של המציע ועם כל מסמכי המכרז. הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור, תהיה ועדת המכרזים של העמותה רשאית, אך לא חייבת לפסול אותה מטעם זה בלבד, ולא לדון בה. על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ (תעודת עוסק מורשה) ובמס הכנסה (אישור על ניהול ספרים), יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך.
 1. הסתייגות
6.1     אין להכניס כל שינוי, בין בדרך של הוספה, בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר, במסמכי המכרז. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, מכל מין וסוג, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של העמותה.
6.2     אי מילוי פרט שנדרש מן המציע למלא ו/או אי חתימה ו/או סטייה מדרישות הצעות חוברת תנאי המכרז, עלולים גם כן לגרום לפסילת ההצעה – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של העמותה.
 1. הבהרות ושאלות
7.1     ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב, עד השעה 12:00 ביום 17/1/2019 באמצעות מייל לכתובתsmadarb@cinema.co.il , תוך פרוט זהותו ופרטי התקשרות רלוונטיים למענה, לשם פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצאו בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא.
7.2     מי שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב.
7.3     העמותה תהא רשאית שלא להתייחס לפניות להבהרות ו/או השגות כאמור בסעיף 7.1 לעיל, או חלקן, וכן תהא רשאית למסור התייחסותה לכלל המציעים (מבלי לנקוב בשם המציע אשר פנה אליה), והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לא התייחסה העמותה לפניה ו/או השגה עד למועד האחרון להגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.
7.4     תשובותיה של העמותה לפניות המציעים תועלנה לאתר האינטרנט של העמותה בכתובת https://www.cinema.co.il. על המציעים מוטלת החובה להתעדכן באתר העמותה באופן שוטף ביחס לפרסומי העמותה בקשר עם המכרז.
 1. הגשת ההצעה והתמורה
8.1     הגשת ההצעה והצעת המחיר
ההצעה על כל נספחיה, הכוללת את כל המסמכים והאסמכתאות אותם נדרש לצרף המציע, תוגש ב-3 עותקים ותושם במעטפה סגורה אשר צורפה למסמכי המכרז. מובהר כי את תיק העבודות ניתן להגיש על גבי מדיה דיגיטאלית (דיסק-און קי או תקליטור) אשר יצורף להצעה ויישמר במעטפה הסגורה עם העתקי המסמכים שיוגשו לתיבת המכרזים.
הצעת המחיר תוגש בעותק אחד, על גבי טופס הצעת המחיר (נספח 2.1) והיא תושם במעטפה נפרדת כמפורט להלן.
8.2     מודגש כי על מנת לאפשר לעמותה לקבוע את ניקוד האיכות של כל הצעה באופן אובייקטיבי, נדרשים המציעים להגיש את טופס הצעת המחיר (נספח 2.1), וכן כל מסמך אחר המפרט את מחיר ההצעה, במעטפה סגורה ונפרדת, אשר תיפתח ותיבדק רק לאחר שיושלם תהליך מתן ניקוד מרכיב האיכות להצעות המציעים, בהתאם לשלבי המכרז המפורטים לעיל.
8.3     אופן תשלום התמורה
8.3.1         התמורה לה יהיה זכאי המציע הזוכה במכרז, בגין השירותים נשוא מכרז זה בכללותם, תחושב בהתאם להצעתו למחירון כפי שמוצג בנספח 2.1. התמורה שתשולם כפופה לאישור המטלות שבוצעו על ידי נותן השירותים וכן לשעות עבודת אנשי הצוות מטעמו, ככל שרלוונטי.
8.3.2         התמורה האמורה תהווה תמורה סופית וכוללת למתן השירותים נשוא המכרז בכללותם, ובכלל זה: הוצאות תקורה, התייקרויות, הוצאות משרדיות ו/או כלליות, עלות אספקת ציוד, עלות תוכנות ו/או רישיונות שימוש בתוכנות, עלויות שכר עובדי ו/או מועסקי נותן השירותים (לרבות מלוא ההוצאות הסוציאליות בגינם), וכן כל הוצאה נוספת ו/או אחרת, ישירה ו/או עקיפה, מכל סוג שהוא.
8.3.3         תשומת לב המציעים מופנית להסכם ההתקשרות (המצורף כמסמך ב'), המפרט את מנגנון תשלום התמורה המלא לנותן השירותים.
8.4     עותק מושחר
8.4.1         מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציע רשאי להגיש עותק אחד נוסף של המסמכים שהוגשו על ידו (ללא הצעת המחיר), שבו הושחר המידע שלדעת המציע מהווה מידע סודי או סוד מסחרי או מקצועי שאין לגלותו למציעים האחרים. עותק זה יסומן במילים "סודיות מסחרית".
8.4.2         העמותה אינה מחויבת על פי כל דין לקבל את דעתו של המציע. למען הסדר הטוב מובהר בזאת, כי ככל שהעמותה תבחר לגלות למציעים האחרים מידע אשר סומן על ידי המציע כמידע שאין לגלותו, תודיע העמותה למציע, לפני גילוי המידע, על החלטתה בדבר המידע שבכוונתה לגלות בפני המציעים האחרים ותינתן למציע שהות של 48 שעות כדי לערער על החלטה זו.
8.4.3         למען הסר ספק, במידה והמציע לא יגיש עותק מושחר כאמור לעיל, תהא העמותה רשאית לגלות למציעים האחרים את הצעתו המלאה של המציע על כל פרטיה ותנאיה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, והמציעים מוותרים בזאת על כל טענה כלפי העמותה.
8.5     על המציע להגיש את הצעתו המפורטת בהתאם לדרישות ותנאי המכרז על כל נספחיו וכן את יתר מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי העמותה לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הממוקמת במשרדי העמותה, לא יאוחר מהיום ומשעת המועד האחרון להגשת ההצעות. הצעה שתוגש במועד ו/או בשעה מאוחרת מהאמור לא תיפתח.
8.6     המועד האחרון להגשת ההצעות הנו שעה 12:00 ביום 24/1/2019 הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים במועד האמור ו/או תוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.
8.7     הצעת המציע תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך 3 חודשים, אלא אם כן יסכים המציע לבקשת העמותה, אם תהא כזאת, להאריך את תוקפה. ביקשה העמותה להאריך את תוקף ההצעות ולא נתקבלה הסכמת מציע כלשהו, תיפסל הצעת המציע שלא הסכים להארכת תוקף הצעתו והעמותה תהא רשאית להמשיך בהליך המכרז ולבחור לאחר מכן בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה להארכת תוקף הצעתו וזאת אף אם ההצעה האחרת, שתוקפה לא הוארך כאמור, הייתה הצעה עדיפה.
 1. ניגוד עניינים
העמותה מביאה בזאת לידיעת כל מציע את ההוראות הבאות:
אורגן בעמותה (לרבות חבר ועד מנהל או מנכ"ל), קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שאחד מהאמורים לעיל מחזיק בו, במישרין או בעקיפין, זכויות כלשהן, ו/או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יוכל לקחת חלק במכרז זה. לעניין זה "קרוב" – בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות.
מציע או מי מטעמו, אשר לגביו קיים חשש של ניגוד עניינים עם השירותים נשוא מכרז זה ו/או חשש לניגוד עניינים בינו לבין הסינמטק – לא יוכל לקחת חלק במכרז, אלא אם נתנה העמותה את אישורה לכך ובכפוף לתנאים שתעמיד למציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציע וכל אחד מאנשי הצוות שהציג במסגרת הצעתו למכרז, נדרשים לצרף הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים, בנוסח המצ"ב כנספח 10 לחוברת תנאי המכרז.
 1. תנאים מוקדמים לחתימת הסכם ההתקשרות
10.1       מובהר כי תנאי מקדים לחתימת העמותה על הסכם התקשרות עם המציע הזוכה במכרז הנו עמידת המציע הזוכה בכל התנאים המפורטים להלן:
10.1.1      על המציע הזוכה להגיש לסינמטק אישור עריכת ביטוח חתום על ידי חברת הביטוח מטעמו, כאמור בהסכם ההתקשרות המצורף למכרז.
10.1.2      על המציע הזוכה להגיש לסינמטק בתוך 7 ימים מיום קבלת הודעת הזכייה את כל האישורים והמסמכים שיידרשו על ידו לצורך עריכת ההתקשרות, לשביעות רצונו של הסינמטק.
10.2       לא עמד המציע הזוכה בהתחייבותו לפי סעיף זה, תהא רשאית העמותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו או ליתן לו ארכה נוספת למלא אחר התחייבויותיו.
10.3       למציע שזכייתו בוטלה כאמור, לא תהיה כל טענה כלפי העמותה ובעצם הגשת הצעתו הוא מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה בקשר עם ביטול זכייתו.
10.4       מבלי לגרוע מן האמור, ביטלה העמותה את זכיית המציע בשל אי עמידתו בתנאי סעיף זה, תהא רשאית העמותה להכריז על המציע שהצעתו דורגה במקום שלאחר המציע שזכייתו בוטלה כעל המציע הזוכה או לבטל את המכרז, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע שהצעתו דורגה לאחר הצעת המציע שזכייתו בוטלה אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה הכרזת הצעתו כהצעה הזוכה במכרז.
10.5       מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לעמותה, ובנוסף לכל זכות העומדת לה על פי כל דין ועל פי תנאי המכרז, במקרה שבו במהלך השנה הראשונה להסכם ביטלה העמותה את הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה מכל סיבה שהיא, תהיה רשאית העמותה, אך לא חייבת, לפנות למציע שהצעתו דורגה במקום שלאחר המציע שזכה, ולהציע לו להתקשר עמה בהסכם התקשרות על פי תנאי הצעתו, וזאת תחת יציאה למכרז חדש. מציע כאמור ייתן את תגובתו בכתב להצעת העמותה בתוך 7 ימים. סרב המציע להצעת העמותה או שלא ניתנה מטעמו כל תגובה, תהיה רשאית העמותה לפנות בהצעה דומה למציע שהצעתו דורגה במקום שלאחר מכן, וכן הלאה. למען הסר ספק מובהר כי הזכות האמורה לפי סעיף זה הנה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של העמותה, וכי למציע שהצעתו דורגה במקום שלאחר הצעת המציע שהסכם ההתקשרות עמו בוטל ו/או לכל מציע אחר אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה הכרזת הצעתו כהצעה הזוכה במכרז עקב ביטול הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה.
 1. כשיר נוסף
11.1       מבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין, העמותה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציע שדורג במדרג ההצעות לאחר המציעים שהוכרזו כזוכים במכרז (להלן: "כשיר נוסף"), על מנת שיעניק את השירותים על פי הצעתו, וזאת הן במקרה שמציע זוכה אינו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או ההסכם, והן במקרה בו העמותה תהיה מעוניינת בקבלת השירותים נשוא המכרז מגורם נוסף.
11.2       במידה ותבחר העמותה לפעול כאמור בסעיף 11.1 לעיל, תודיע העמותה למציע על היותו כשיר נוסף, והכשיר הנוסף יפעל בהתאם להוראות החלות על הזוכה במכרז, כשלעניין זה יראו במועד פניית העמותה על פי סעיף זה כמועד הודעת הזכייה. למען הסר ספק, מובהר כי לעניין הצעת המחיר של הכשיר הנוסף יחולו הוראות סעיף ‎3.12 לעיל.
11.3       לכשיר הנוסף תינתן שהות של 7 ימים ממועד פניית העמותה להודיע לעמותה על קבלת הצעתה. לא עשה כן הכשיר הנוסף, או שהשיב בשלילה, תהא רשאית העמותה לחזור ולהציע את הצעתה זו למציע שדורג במדרג ההצעות במקום שלאחר הכשיר הנוסף וכך הלאה.
11.4       למען הסר ספק, מובהר כי מימוש הזכות האמורה לפי סעיף זה לפנות לכשיר נוסף או למציע הבא שהצעתו דורגה במקום שלאחר מכן, הינו לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של העמותה, וכי למציעים אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה הכרזת הצעתו כהצעה הזוכה במכרז עקב ביטול זכייתו של מציע זוכה ו/או ביטול הסכם ההתקשרות עם מציע זוכה.
11.5       אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של העמותה לפעול בכל דרך חוקית אחרת במקרה זה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לבצע הליך חדש לבחירת זוכה למתן השירותים. אין בבחירת כשיר נוסף או בכריתת הסכם עמו כדי לפגוע בכל זכות או טענה שתעמודנה לעמותה כנגד הזוכה במקרה כאמור.
 1. דרישות ביטוח
תשומת לב המציעים מופנית לדרישות העמותה לקיום ביטוחים על ידי המציע שיזכה במכרז. כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח.
 1. תנאים כלליים
12.1       אישור תקציבי
מובהר כי במועד פרסום המכרז, טרם נתקבל האישור התקציבי לביצוע השירותים נשוא המכרז. לכן, קיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או לדחייה במועד תחילת מתן השירותים. בעצם הגשת ההצעה למכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד העמותה ו/או מי מטעמה בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד העמותה ו/או מי מטעמה, בקשר עם ביטול המכרז ו/או דחיית תחילת מתן השירותים נשוא המכרז עקב אי קבלת אישור תקציבי.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה של ביטול המכרז ו/או דחייה במועד תחילת מתן השירותים אי קבלת אישור תקציבי, לא יהיו זכאים המציעים לכל פיצוי ו/או תשלום נוסף, מכל סוג ומין שהוא, לרבות תשלום עקב הוצאות שהוציאו בהכנת ההצעה ו/או כל הוצאה אחרת שהוציאו בקשר עם המכרז.
12.2       דין חל
הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין, והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת ההצעות.
12.3       תניית שיפוט
כל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר תל אביב-יפו.
12.4       הוצאות ההשתתפות בהליך
המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מהעמותה בגין הוצאות אלה.
12.5       הצעה בודדת
כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל חל גם על מי ששולט בנותן השירותים, או הנשלט על ידו, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם בו. לצורך כך מוגדר המונח "שליטה" כאחזקה של למעלה מ-50% מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית או הזכות למנות יותר מ-50% מהדירקטורים.
לא תותר הגשת הצעה משותפת לשני גופים משפטיים.
 בכבוד רב,
סינמטק תל אביב