לחץ על לחצן ESC לפתיחת סרגל הנגישות עבור לתפריט הראשי דלג לתוכן דלג למפת האתר
close
8.07.20 8.07.20 - רביעי

מכרז לרכישת מקרן קולנועי נייד

מכרז מס '1/2018
לרכישת מקרן קולנועי נייד לסינמטק תל אביב, עמותה רשומה

סינמטק תל אביב, עמותה רשומה (להלן: "העמותה" או "הסינמטק") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר
עמה בהסכם לרכישת מקרן עם שרת קולנועי מסוג DCP שישמש בין היתר להקרנת סרטים במרחב הציבורי
)להלן: "המכרז"(, כדלקמן:
1. תנאי סף:
רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:
תנאי סף כלליים למציע
1.1 המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד רשום בישראל.
1.2 המקרן עונה על כל דרישות המפרט הטכני במלואן.
1.3 המציע בעל מלוא האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976,
חתומים ומאושרים כדין.
2. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים
לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז.
3. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הסינמטק בכתובת: www.cinema.co.il תחת
הלשונית "מידע"-< "קול קורא-מכרזים". המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את
נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו
ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
4. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי
העמותה ברחוב שפרינצק 2, תל אביב, קומה 1, בימים א'-ה' בין השעות 08:00 ועד 16:00, לא יאוחר
בצהריים 12:00 השעה עד 10.4.2018 מיום
5. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי העמותה ובאתר האינטרנט של העמותה כמפורט
לעיל.
6. ועדת המכרזים של העמותה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
7. העמותה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת
לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
8. העמותה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים )או מי מהם(.
דינה פלד
המנהלת הכללית

מכרז לרכישת מקרן קולנועי נייד
הבהרה מספר 2 לרכישת מקרן נייד
הסכם התקשרות לרכישת מקרן

GS-מכרז לרכישת מקרן 01_18- הודעת דחייה-ליום שלישי 17 במאי 2018 בשעה 12:00

בהתאם להנחיות משרד הבריאות הסינמטק סגור
אנחנו ממשיכים להעלות סרטים לסינמטק VOD
ניתן ליצור קשר ב service@cinema.co.il