לחץ על לחצן ESC לפתיחת סרגל הנגישות עבור לתפריט הראשי דלג לתוכן דלג למפת האתר
close
28.05.20 28.05.20 - חמישי

ןודעומ םייונמה
לש קטמניס
לת ביבא /

דצל םישדח םיטרס םוי ידימ םינרקומ קטמניסב .םלועהמו םג ומכ ,םיחבושמ םיירטנמוקודו םייתלילע םיטרס ,תוקיסאלק ןמ קלחב .תוידעלב הרוכב םורט תונרקהו תוביטקפסורטר בטימ םעטמ תורישעמ תואצרהמ תונהיל ולכות תונרקהה .םיקיפמהו םירצויה תא שוגפל ןכו ,עונלוקה ישנא

מעוניינים במנוי?

רכישת כרטיסים למנויים

יתנש יונמ

610 ₪

:תוידעלב תובטהמ םינהנ קטמניסה ייונמ

 1. .הלבגה אלל קטמניס תונרקהל תישפוח הסינכ
 2. .םניח הרוכב םורט תונרקה
 3. ב תועובק תונרקה 50% טרסה תדירי םעו החנה ןיב ,םינרקאהמ 2 ל -3 .םניח תונרקה
 4. ,םידחוימ םיעוריא ,םילביטספל םילזומ םיריחמ .תורדסו םיסרוק
 • .םיאלמיגו םילייח ,םיטנדוטסל םיעצומ םידחוימ םיפירעת *
 • .הרבעהל ןתינ וניאו ישיא וניה יונמה *

יתנש יונמ

179-370 ₪

:תוידעלב תובטהמ םינהנ קטמניסה ייונמ

 • 6 תוסינכ 179 ₪ (29.8 נכ 179 ₪)
 • 10 תוסינכ 179 ₪ (29.8 נכ 179 ₪)
 • 16 תוסינכ 179 ₪ (29.8 נכ 179 ₪)
 • .הרבעהל ןתינ וניאו ישיא וניה יונמה הרבעהל ןתינ וניאו ישיא וניה יונמהםיאלמיגו םילייח ,םיטנדוטסל םיעצומ םידחוימ םיפירעת *
 • .הרבעהל ןתינ וניאו ישיא וניה יונמה הרבעהל ןתינ וניאו ישיא וניה יונמה *

יתנש יונמ

:תוידעלב תובטהמ םינהנ קטמניסה ייונמ

 1. .הלבגה אלל קטמניס תונרקהל תישפוח הסינכ
 2. .םניח הרוכב םורט תונרקה
 3. ב תועובק תונרקה 50% טרסה תדירי םעו החנה ןיב ,םינרקאהמ 2 ל -3 .םניח תונרקה
 • .םיאלמיגו םילייח ,םיטנדוטסל םיעצו םיאלמיגו םילייח ,םיטנדוטסל םיעצומ םידחוימ םיפירעת *
 • .םיאלמיגו םילייח ,םיטנדוטסל םיעצו הרבעהל ןתינ וניאו ישיא וניה יונמה *

יבא לתב תונחל
/דחוימ ריחמב

.קטמניסה תופוקמ םיאתמ רבוש לבקל שי .קטמניסה תופוקמ םיאתמ רבוש לבקל שי

.תעל תעמ םיריחמב םייוניש ונכתיי *

םוינלימה ןוינח

העבראה 'חר 17

תימעפ דח הינח 10 ח"ש

תבש ישיש 00:00-07:00

תבש ישיש 00:00-07:00

המיבה ןוינח

ןמרבוה 'חר

תימעפ דח הינח 20 ח"ש

.םויה תועש לכב

ןועבג ןוינח

העבראה 'חר

תימעפ דח הינח 15 ח"ש

׳ו-׳א 6:00-16:30 תבש ,6:00-24:00

תושיגנ ינקת
/םיכנל השיגו

םידמוע ,ביבא לת קטמניסב עונלוקה תומלוא תשמח לכ םיכנל האלמ תושיגנ םירשפאמה םימייקה םינקתה לכב ־מנומ הפוק יקפלד ,תוילעמ :הז ללכבו םילגלג תואסיכב ..דועו םידחוימ םיתוריש ,םיכ