מידע נוסף

 

התכניה המודפסת
זו גירסה אלקטרונית של התכניה המודפסת והיא מעודכנת ליום ירידתה לדפוס. שינויים בלוח ההקרנות מעודכנים באתר ולא בתכניות שבעמוד.
תכנית נובמברתכנית אוקטובר

 

תכנית אוגוסטתכנית יולי


תכנית יוניתכנית מאיתכנית אפריל

 

 

 

תכנית מרץ

 


תכנית פברואר

תכנית ינוארתכנית דצמברתכנית נובמבר