המבקש להשתתף במכרזי הסינמטק, חייב לקבל את חוברת מסמכי המכרז. יש להגיש אך ורק את החוברת המקורית אותה ניתן יהיה לקבל ממזכירות הסינמטק או להוריד את הקובץ מאתר הסינמטק, על פי המפורסם.

אין לשנות את תוכן המכרז שהורד מהאתר או שנתקבל ממזכירות הסינמטק. אם יתגלו הבדלים בין גרסת המקור לגרסת המציע, גם אם יתגלה השינוי בשלב מאוחר לאחר סיום כל התחייבויותיו תיפסל ההצעה אוטומטית. הנוסח המקורי הוא הקובע

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.


מכרז מס' 2017/1 הזמנה להציע הצעות למיתוג סינמטק תל אביב

הנכם מוזמנים בזאת להציע הצעות לביצוע תהליך מיתוג לסינמטק תל אביב
לחצו לפרטי המכרז>>

 

שאלות הבהרה>> (21/8/17)

שאלות הבהרה מס' 2>> (24/8/17)
שאלות הבהרה מס' 3>> (29/8/17)

שאלות הבהרה מס' 4>>(30/8/17)


עדכון חשוב – יום הצגת המצגות שונה ויתקיים בתאריך ה7.9 ולא כפי שצוין במכרז (סעיף 2.6).