סינמטק תל אביב מחדש ומרענן מעת לעת את מאגר הספקים של הסינמטק בתחומים שונים.
ספקים המעוניינים להציע שירותים ו/או טובין מוזמנים להיענות לקריאות "קול קורא" שמפרסם הסינמטק ולהגיש בקשה בכתב (באמצעות הטפסים בצד ימין) להתקבל כספק.
אישור הבקשה ע"י סינמטק תל אביב מותנה בעמידה בתנאים ובקריטריונים שנקבעו בכל תחום מבוקש
הבהרה: פנייה זו הינה חלק מהליכי המכרזים הנוגעים לבחירת חברות / ספקים אליהם יפנה הסינמטק בבקשה להצעות מחיר בתחום שבו יבקש הסינמטק שירותים / טובין.